Lämna synpunkter på utkast till nya föreskrifter inom Konkurrensverkets kommande uppdrag som registermyndighet

Konkurrensverket blir den 1 juli 2020 registermyndighet och har tagit fram förslag på två tillämpningsföreskrifter inom den verksamheten. Föreskrifter om ansökan om registrering av en annonsdatabas och föreskrifter om betalni...

Konkurrensverket stöder förslag om reformering av Boverkets byggregler

I ett yttrande över slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, ställer sig Konkurrensverket positivt till de principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) som utredningen föreslår.

Konkurrensverket välkomnar möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn

Konkurrensverket välkomnar de möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn som föreslås i departementspromemorian Konkurrensverkets befogenheter, och tillstyrker att Konkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och...

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Konkurrensverket söker externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Konkurrensverket positiv till ny lag om klimatdeklaration för byggnader

Konkurrensverket är positiv till förslaget om ny lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader men anser att klimatdeklarationer på sikt ska omfatta samtliga skeden och aktiviteter i en byggnads livscykel.

Inget undantag för idéburna offentliga partnerskap i upphandlingslagstiftningen

Det finns inga särskilda regler eller undantag för idéburna offentliga partnerskap (IOP) i den svenska upphandlingslagstiftningen. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande om utredningen Idéburen välfärd.

Konkurrensverkets yttrande över ändringar i upphandlingsförordningen

Konkurrensverket har yttrat sig över de ändringar som föreslås i upphandlingsförordningen med anledning av det nya regelverket om upphandlingsstatistik.

EU-kommissionen antar tillfälliga och exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler på jordbruks- och livsmedelsområdet

Europeiska kommissionen har antagit exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Åtgärderna är en del av ett åtgärdspaket för att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn som...