Konkurrensverket avstyrker förslag om särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Konkurrensverket avstyrker förslaget om ett särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över departementspromemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet, som nu...

Förslag om förändringar med anledning av utökad beslutanderätt

På regeringens uppdrag har Konkurrensverket undersökt om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar...

Konkurrensverket framhåller krav på samhällsekonomisk nytta vid stöd av biogasproduktion

I yttrandet över utredningen Mer biogas! För ett hållbart Sverige, kommenterar Konkurrensverket utredningens förslag till ökat stöd för svensk produktion av biogas och andra förnybara gaser. Konkurrensverket påpekar att...

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter

Konkurrensverket välkomnar reformeringen av flyttavgifter och tillstyrker förslaget att reglera avgifterna vid återköp och överföring (flytt) av fond- och depåförsäkringar.

Uppdrag att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera konkurrensen i de branscher inom byggmaterialindustrin som är av strategisk betydelse för bostadsbyggandet när det gäller: marknadskoncentration,...

Sundsvalls avtal om grönyteskötsel var otillåten direktupphandling

Sundsvalls kommun ingick utan föregående annonsering ett nytt avtal med en tidigare leverantör för skötsel av grönytor. Kommunen gjorde därmed en otillåten direktupphandling. Nu yrkar Konkurrensverket att kommunen ska dömas a...

Konkurrensverket ser positivt på Tillitsdelegationens utredning

Konkurrensverket tillstyrker Tillitsdelegationens förslag om tillgång till stöd till statliga myndigheter och en regeringsnära utvecklingsmiljö.

Marknadsmässig prissättning och vägledning om tillfälliga samarbeten

Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.