Konkurrensverkets yttrande över betänkandet "En gemensam angelägenhet"

Konkurrensverket har yttrat sig över Jämlikhetskommissionens betänkande "En gemensam angelägenhet" som innehåller ett stort antal förslag på många olika områden. Vi har fokuserat på de förslag som närmast berör Konkurrensverk...

Personuppgiftsincident anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten

Konkurrensverkets e-postserver blev under helgen 6–7 mars 2021 utsatt för ett intrång. Intrånget var möjligt på grund av en teknisk sårbarhet i Konkurrensverkets system.

Stockholm Vatten köpte avfallstjänster utan att följa upphandlingsreglerna

Stockholm Vatten AB har genomfört sex otillåtna direktupphandlingar av bland annat insamling och transport av avfall. Nu yrkar Konkurrensverket att bolaget ska dömas att betala sammanlagt cirka 10 miljoner kronor i...

Sundbyberg gjorde flera felaktiga köp av städtjänster

Press Sundbybergs kommun gjorde en otillåten direktupphandling av lokalvård till stadshuset. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att kommunen döms att betala en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

Skyndsamhetskrav kan bidra till snabbare domstolsprocesser i mål om överprövning

Krav på skyndsam handläggning av mål om överprövning i upphandling kan bidra till att korta domstolsprocessen. Konkurrensverket tillstyrker därför det skyndsamhetskrav som föreslås i utkastet till lagrådsremiss för en...

Nyköping gjorde otillåten direktupphandling av markarbeten

Press Nyköpings kommun tecknade avtal om beläggnings- och markarbete utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet är en otillåten direktupphandling och yrkar att kommunen ska betala 600 0...

Konkurrensverket ifrågasätter behovet av tillsyn av auktorisationssystem

Konkurrensverket har yttrat sig över promemorian "Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post". Konkurrensverket har inga invändningar mot att den nuvarande lagen ersätts av en ny lag utan koppling...

Ny lagstiftning om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Nu har regeringen presenterat propositionen med förslag om en ny lag om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket har sedan tidigare aviserats bli ansvarig...