Uppföljning

Konkurrensverket strävar efter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Därför följer vi upp och utvärderar det arbete vi utför. Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker på både kort och lång sikt.

Det är viktigt för oss att lära av de priori­teringar vi har gjort och utredningar som vi har bedrivit, samt kontrollera att marknadsaktörer håller sig till det de har utlovat. När vi kommunicerar resultatet av uppföljningarna till våra intressenter sprids information om konkurrensreglerna på sådana marknader där vi tidigare har sett problem och genomfört tillsynsutredningar. Detta har en förebyggande effekt eftersom även andra aktörer än de som varit föremål för tillsyn får information som kan hjälpa dem att avhålla sig från regelöverträdelser. Vi kan också se att det ökar deras benägenhet att tipsa Konkurrensverket om de ser tecken på överträdelser i framtiden.

Så arbetar vi med uppföljningar

Det finns flera olika sätt att arbeta med uppföljningar. Inom konkurrenstillsynen kan exempelvis statistik rörande offentliga upphandlingar vara användbar för att mäta hur konkurrenssituationen ser ut på en viss marknad. I kombination med andra undersökningar, exempelvis enkätundersökningar där vi ställer frågor om konkurrenssituationen inom en viss bransch, utgör sådan statistik ett sätt att på en mer övergripande nivå mäta tillsynens resultat. Sådan mer generell analys kan vara användbar för att göra en bedömning rörande var vi som tillsynsmyndighet kan behöva sätta in förebyggande insatser.

En uppföljning kan även göras av en enskild tillsynsutredning för att undersöka vad som hänt efter att vi har avslutat vår utredning. Inom konkurrens­till­synen kan exempelvis nyinträden, eventuella konkurser, prisut­veckling och antal anbudslämnare i upphandlingar vara relevanta parametrar att studera. I urvalet av vilka konkurrenstillsyns­ärenden som bör följas upp tar vi stöd av OECD:s vägledning Reference guide on ex-post evaluation of competition agencies’ enforcement decisions. Urvalet bör enligt OECD beakta typen av beslut, tillgången till data, möjligheter att lära av utvärderingen, särskilda intressen som konkurrensmyndigheten kan ha (exempelvis bygga kunskap om en viss bransch eller utrednings­metod) och tiden som förflutit sedan beslutet fattades. Vilka metoder som är lämpliga att använda beror bland annat på vilken data som finns tillgänglig och på vilka överväganden som låg till grund för beslutet i det enskilda ärendet. I koncentrationsärenden är det naturligt att i första hand följa upp ärenden i vilka Konkurrensverket har inlett en särskild undersökning. Dessa ärenden har varit de mest komplicerade att ta ställning till, de innehåller omfattande information och har varit föremål för flest utrednings­åtgärder. En viss tid bör ha förflutit innan uppföljning sker, så att koncentrationens eventuella effekter har hunnit göra avtryck på marknaden.

Relaterad information

Senast uppdaterad: