Innehåll på sidan

Flygbränsle

Här kan du ta del av ärende dnr 726/2020, Flygbränsle.

Vad ärendet rör

Misstänkt horisontell överträdelse, misstänkt missbruk av dominerande ställning

Varför ärendet prioriterats

Ärendet priorteras bland annat eftersom det finns skäl att anta en kon­kur­rens­be­gräns­ande ute­stäng­ning som minskar den faktiska eller poten­tiella kon­kur­rensen (avseende leve­rans av flyg­bränsle).

Det poten­tiella age­randet kan falla under både 2:1 och 2:7 kon­kur­rens­lagen (sam­för­stånd mellan kon­kur­renter eller beslut av enskilt före­tag som leder till den miss­tänkta ute­stäng­ningen).

Beslutet att priori­tera ärendet låser inte fast endera lag­rum eller utred­nings­spår.

 

Flygbränsle

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Energi, miljö och avfall

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 726/2020

Årtal

2020-