Näringsförbud för kartellöverträdelse

Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen. Företag som är konkurrenter får till exempel inte komma överens om priser, begränsa eller kontrollera produktionen eller dela upp marknaden mellan sig. Sådana samarbeten brukar kallas för karteller. Enligt konkurrenslagen kan personer som ingår i ett kartellsamarbete drabbas av näringsförbud.

De som kan drabbas av näringsförbud är dels enskilda näringsidkare, dels personer som formellt företräder vissa juridiska personer. Det kan till exempel vara vd, vice vd eller en styrelseledamot i ett aktiebolag. Även personer som rent faktiskt leder en verksamhet, utan att ha en formell position, kan få näringsförbud. Företrädare för en branschorganisation kan meddelas näringsförbud om organisationen drivs som en ekonomisk förening. Läs mer om näringsförbud i Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna, KKVFS 2015:2  (280 kb) .

Företagsledare är de som har störst möjlighet att påverka företagets agerande. Därför är det också de som riskerar att drabbas av näringsförbud, om företaget bryter mot konkurrenslagens förbud och ingår i ett kartellsamarbete med konkurrerande företag.

Det är Patent- och marknadsdomstolen som på begäran av Konkurrensverket kan meddela näringsförbud.

Kriterier för näringsförbud

För att Patent- och marknadsdomstolen ska kunna meddela näringsförbud krävs det

  • att personen grovt åsidosatt sina plikter i näringsverksamheten och
  • att förbudet är påkallat från allmän synpunkt.

Vid bedömning av om förfarandet är påkallat från allmän synpunkt tar tingsrätten särskilt hänsyn till om förfarandet

  • varit menat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen och
  • varat under en längre tid.

Eftergift från näringsförbud

Konkurrensverket kan ge eftergift från näringsförbud. Det innebär att Konkurrensverket avstår från att föra talan om eller ansöka om näringsförbud och att personen därmed undgår näringsförbud.

Anställda vid ett företag som beviljas eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften omfattas automatiskt av företagets ansökan och behöver inte göra en egen ansökan om näringsförbudseftergift. Läs mer om hur ett företag kan ansöka om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgiften 

En person kan på egen hand göra en ansökan om näringsförbudseftergift, utan att ett företag samtidigt ansöker om eftergift. 

Relaterad information