Avgiftsföreläggande

Ett företag som bryter mot konkurrensreglerna kan bli skyldigt att betala en konkurrensskadeavgift, det vill säga böter. Konkurrensverket kan, istället för att väcka talan om böter hos domstol, förelägga ett företag att betala en sådan avgift. Det kallas för ett avgiftsföreläggande.

Systemet med avgiftsföreläggande bygger på frivillighet. Företaget väljer själv om det vill godkänna föreläggandet eller inte. I de fall företaget väljer att inte godkänna föreläggandet kommer Konkurrensverket att väcka talan om konkurrensskadeavgift i domstol.

Det är ofta tids- och resurskrävande att driva ett konkurrensmål i domstol, både för företaget och för Konkurrensverket. Om företaget godkänner Konkurrensverkets föreläggande slipper båda parter den långa och dyra domstolsprocessen.

Avgiftsföreläggande förutsätter klara sakomständigheter

Konkurrensverket kan bara utfärda avgiftsföreläggande i fall där det är klarlagt vad som har inträffat. När händelseförloppet kring företagets agerande är oklart eller när det rör sig om rättsfrågor som kan ha betydelse för bedömningar av liknande fall (när det finns ett prejudikatintresse), bör en domstol pröva ärendet. Det här gäller även om företaget vill godkänna ett avgiftsföreläggande.

Det är Konkurrensverket som avgör om det är lämpligast att utfärda ett avgiftsföreläggande eller att väcka talan om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket och företaget måste dock vara överens för att beslutet ska bli giltigt.

Så här går det till

Innan det blir aktuellt med ett avgiftsföreläggande ska Konkurrensverket utreda omständigheterna kring överträdelsen och företaget få möjlighet att ta del av utredningen. När det är aktuellt med avgiftsföreläggande kommer vi att informera företaget om det i samband med att det får ta del av Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan.

På så sätt får företaget, efter att ha tagit del av utredningen, möjlighet att ta ställning till om det delar vår bedömning och kan tänka sig att godkänna ett föreläggande. Konkurrensverket utfärdar sedan föreläggandet som företaget kan godkänna. Ett godkänt avgiftsföreläggande gäller som en vanlig dom.