Pågående ärenden

Här kan du ta del av de ärenden som vi för närvarande utreder inom konkurrenstillsynen. Den fortsatta utredningen får visa om det finns fog för misstankarna om att företagen har överträtt konkurrenslagen.

Kontakta oss om du vill veta mer om någon av utredningarna
Konkurrensverkets prioriteringspolicy

Här kan du ta del av beslut och domar i konkurrensärenden 

 

Pågående ärenden inom konkurrenstillsynen som prioriterats för djupare utredning

Diarienummer utrednings­ärende Bransch  Vad ärendet rör
Varför ärendet prioriteras

795/2019

Kommunikationstjänster via fibernät

Fråga om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Ett aktiebolag som ägs av flera olika offentliga aktörer säljer datakommunikationstjänster via fibernät. Bolaget säljer sina tjänster både som underleverantör samt direkt till slutkund. Försäljning sker såväl inom som utanför ägarnas hemkommuner/regioner. Utredningen är initialt inriktad på försäljning av datakommunikationstjänster vid tillfälliga och tidsbegränsade evenemang.

Bolagets agerande riskerar att potentiellt snedvrida konkurrensen och utestänga företag som kan utöva ett effektivt konkurrenstryck vid bl.a. offentlig upphandling. Ärendet rör även rättsfrågor där det finns behov av vägledning.

111/2020

Flyg

Misstänkta konkurrensbegränsande avtal. Ett flygbolag misstänks för att med avtalsvillkor begränsa onlineresebyråers möjligheter att erbjuda rabatter till kunder som söker efter flygresor på internet.

Misstanken rör vertikal prisstyrning. Flygbolaget är en betydande aktör på flera flygrutter, och förfarandet omfattar därför potentiellt en betydande del av berörda nedströmsmarknader. Bolaget kan antas ha viss marknadsmakt mot onlineresebyråer som har verksamhet i Sverige, och nedströmsmarknaderna kan också antas vara relativt koncentrerade. Ärendet rör också en rättsfråga där det finns intresse av vägledning.

706/2019
248/2020

Bryggeri

Misstänkta konkurrensbegränsande avtal. Bryggerier misstänks tillämpa exklusivavtal avseende ölförsäljning till kunder i hotell, restaurang och café/cateringsektorn (horeca-sektorn). Avtalen misstänks omfattar en stor del av horeca-sektorn och minskar konkurrenters möjligheter till inträde och expansion.

Det misstänkta förfarandet kan leda till allvarliga utestängande effekter och därmed leda till att konkurrensen allvarligt försvagas.

446/2019

Sakförsäkring

Misstänkt missbruk av dominerande ställning. En stor aktör inom sakförsäkring misstänks erbjuda en produkt till ett pris som understiger dess kostnader.

Det misstänkta förfarandet riskerar att snedvrida konkurrensen och utestänga företag som kan utöva ett effektivt konkurrenstryck.

59/2019

Hembelysning

Misstänkt vertikal prisstyrning av återförsäljare av hembelysningsprodukter.

Det misstänkta förfarandet riskerar att skada priskonkurrensen på en betydande del av den berörda marknaden.

460/2018

Administrativa tjänster för anropsstyrd persontrafik.

Licensavtal mellan två leverantörer. Avtalet misstänks innebära en uppdelning av anbud vid offentlig upphandling.

Misstänkt horisontellt samarbete dvs. samarbete mellan konkurrenter. Risk för att konkurrensen begränsas vid offentlig upphandling.

 6/2017

Mejeribranschen

Misstanken rör konkurrensbegränsande informationsöverföring/ otillåtet anbuds­samarbete i samband med en upphandling.

Misstänkt horisontellt samarbete dvs. samarbete mellan konkurrenter på en viktig upphandlingsmarknad. Risk för att konkurrensen begränsas vid offentlig upphandling.

731/2016

Delbeslut 1,
2019-07-15

Delbeslut 2,
2019-07-15

Delbeslut 3,
2020-04-15

Delbeslut 4,
2020-04-15

Delbeslut 5,
2020-04-15

 

Försäkringsförmedling

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan försäkringsföretag vid upphandling av försäkringstjänster.

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete på en viktig marknad. Risk för att konkurrensen begränsas, bl.a. vid offentlig upphandling.

 

Senast uppdaterad: