Innehåll på sidan

Sekretess för uppgiftslämnare

En uppgift i en allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Du har rätt att ta del av en handling om den är allmän och uppgifterna i handlingen inte är sekretessbelagda. Du kan begära sekretess på de uppgifter du lämnar i ett ärende, om det finns anledning att tro att en person lider skada av att uppgifterna lämnas ut.

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om när uppgifter kan skyddas av sekretess. Det innebär att myndigheterna, med stöd av denna lag, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Om du skickar ett brev till oss och skriver "hemligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir uppgifterna i brevet ändå inte belagda med sekretess, om inte offentlighets- och sekretesslagen medger det.

De sekretessbestämmelser som kommer ifråga hos oss är bland annat sådana som tar sikte på uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden om det finns anledning att tro att du som enskild lider skada av att uppgiften kommer till andras kännedom.

Stärkt skydd för uppgiftslämnare

När beslutet fattades om att införa lagen om otillbörliga handelsmetoder beslutades även att en ändring skulle göras i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgiftslämnare. Den nya bestämmelsen innebär att det ska vara sekretess på alla uppgifter i ett ärende som kan avslöja tipsarens eller leverantörens identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att tipsaren eller leverantören lider skada. Det innebär att uppgifterna är sekretessbelagda och att uppgifterna endast kan lämnas ut om det står klart och tydligt att det inte är till nackdel för tipsaren eller leverantören.

Enligt 30 kap. 23 b § gäller sekretess i en statlig myndighets verksamhet som består i tillsyn över efterlevnaden av lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Sekretess gäller för uppgifter som kan avslöja identiteten på den som har gjort en anmälan enligt den lagen om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att anmälaren lider skada. Detsamma gäller för uppgift om identiteten på en leverantör som en sådan anmälan rör.

Identiteten är allmänt känd

Det kan finnas fall där tipsarens eller leverantörens identitet redan är allmänt känd, exempelvis för att leverantören själv har gått ut i media och berättat om detta. Det är ett exempel på ett fall där det kan vara klart att uppgiften kan röjas utan att tipsaren eller leverantören lider skada. Men vi måste alltid pröva om uppgifterna i handlingen är sekretessbelagda enligt någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen innan vi kan lämna ut uppgifterna.

Sekretessen kommer endast att få fullt genomslag i ärenden där något ingripande inte sker, med hänsyn till den grundläggande principen om partsinsyn. För  att Konkurrensverket ska kunna utreda den anmälda överträdelsen vidare, ingripa eller meddela sanktioner, kan sekretesskyddet ge vika till följd av parternas rätt till insyn i ett ärende. Konkurrensverket har möjlighet att avstå från att fatta ett beslut om att köparen ska upphöra med den förbjudna handelsmetoden om det beslutet skulle kunna riskera att avslöja tipsarens identitet eller avslöja andra uppgifter som kan skada tipsaren eller leverantören.

Relaterad information