Innehåll på sidan

Lämna synpunkter på information om otillbörliga handelsmetoder

Leverantörer och köpare inom jordbruks- och livsmedelskedjan omfattas sedan förra året av en ny lagstiftning: lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Syftet med lagen är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa orättvisa och oschysta avtalsvillkor. För att Konkurrensverket ska få en bättre bild av behovet av information och vägledning om lagen ges nu möjlighet att lämna synpunkter genom en enkätundersökning.

Konkurrensverket är utsedd tillsynsmyndighet för lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan (LOH). Vårt uppdrag innefattar bland annat att se till att lagen efterföljs, det vill säga att köpare inte utsätter sina leverantörer för otillbörliga handelsmetoder. I det arbetet ingår även att sprida information och öka kunskapen om lagen hos aktörer inom branschen. Eftersom lagen är ny och information på området tas fram allt eftersom vill Konkurrensverket gärna ta del av synpunkter kring informationsspridningen från aktörer som berörs av lagen.

Vilka frågor innehåller enkäten?

Enkäten innehåller korta frågor som rör lagen och Konkurrensverkets uppdrag. Den innehåller även frågor om hur du helst tar del av information inom området. Enkäten tar endast några minuter att svara på.

Svaren kommer att användas för att förbättra Konkurrensverkets arbete med informations- och kunskapsspridning inom området för lagen. Eftersom många olika aktörer berörs av lagen vill vi få en bättre bild av hur informationen tagits emot och om det finns delar som behöver förtydligas ytterligare.

Svara på enkäten

Som aktör inom jordbruks- och livsmedelskedjan är du välkommen att svara på enkäten. Vi vill ha ditt svar senast den 12 september 2022. Om du har frågor kring enkäten eller vill lämna ytterligare information går det bra att kontakta projektledare Kristin Kindgren (kristin.kindgren@kkv.se).

Starta enkäten för att lämna dina synpunkter

Lämna synpunkter muntligt

Om du hellre vill lämna dina synpunkter muntligt eller delta i en telefonintervju som rör frågorna går det självklart bra. Kontakta Kristin Kindgren på 08-700 16 71 för att boka in ett telefonmöte.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Konkurrensverket är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som vi gör för att fullgöra vårt uppdrag. Enkätsvaren kommer att sammanställas för en kvantitativ analys som ska förbättra vårt arbete kring informations- och kunskapsspridning.

Läs mer om hur Konkurrensverket behandlar personuppgifter

Relaterad information