Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder i korthet

Lagen om otillbörliga handelsmetoder innebär att det införs ett förbud för köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro att använda vissa i lagen angivna handelsmetoder mot leverantörer. Lagen gäller från och med den 1 november 2021.

Syftet med lagen är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. I lagen finns även bestämmelser om tillsyn och sanktioner för den som bryter mot förbuden mot otillbörliga handelsmetoder.

Två typer av otillbörliga handelsmetoder

I lagen finns två typer av otillbörliga handelsmetoder uppräknade, svartlistade respektive grålistade handelsmetoder.

Svartlistade handelsmetoder är alltid förbjudna. Grålistade handelsmetoder är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. 

Vägledning och lista över otillbörliga handelsmetoder

Utredningar enligt lagen

Konkurrensverket har möjlighet att hämta in uppgifter skriftligen från företag. Det finns också möjlighet att hålla förhör med nyckelpersoner samt genomföra oanmälda platsundersökningar.

Tillsyn, utredningsåtgärder och sanktioner

Påföljder vid en överträdelse av lagen

Konkurrensverket får förelägga en köpare att upphöra med en otillbörlig handelsmetod. Föreläggandet gäller omedelbart och får förenas med vite.

Konkurrensverket får även besluta om en sanktionsavgift mot en köpare som använt sig av en otillbörlig handelsmetod. Sanktionsavgiften får uppgå till en procents av företagets omsättning.

Skydd av uppgiftslämnare

Tipsare och leverantörers identitet har ett långtgående sekretesskydd. Identiteten får endast lämnas ut om det står klart att tipsaren eller leverantören inte lider skada. 

Sekretess för uppgiftslämnare

Relaterad information