Innehåll på sidan

Lagar och regler

För att skapa balans i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter finns det lagar och regler. Lagen om otillbörliga handelsmetoder förbjuder vissa uppräknade handelsmetoder i den affärsmässiga relationen mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen är en implementering av ett EU-direktiv, det så kallade UTP-direktivet. UTP står för Unfair Trading Practices och översätts på svenska till otillbörliga handelsmetoder.

Det finns stora obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan i sin tur komma att leda till otillbörliga handelsmetoder. Till exempel när en större och starkare handelspartner försöker införa vissa metoder eller kontraktsmässiga arrangemang som är till deras fördel i samband med en försäljning. För att jämna ut obalansen finns det regler.

Det är flera lagar, förordningar och regler som styr förbudet mot otillbörliga handelsmetoder. Här hittar du lagarna och de övriga reglerna i sin helhet.

Svenska lagar och förordningar

Titel Rättsliga dokument

Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS 2021:579
Lag (2021:580) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) SFS 2021:580
Lag om offentlighet och sekretess (2009:400) SFS 2009:400
Förordning (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

SFS 2021:583

Förordning (2021:888) om ändring i förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter SFS 2021:888

Förarbeten

Titel Rättsliga dokument
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (Prop. 2020/21:134) Prop. 2020/21:134
Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan (Ds 2019:19) Ds 2019:19

EU-direktiv

Titel Rättsliga dokument
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/633 av den 17 april 2019 om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan 2019/633