Så här ansöker du om näringsförbudseftergift

Anmälan

En person som vill anmäla sitt deltagande eller tidigare deltagande i en kartell och ansöka om näringsförbudseftergift, utan att företaget samtidigt ansöker om eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften, kan kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp via tfn 08-700 15 99 (vardagar kl. 8.00–17.00) och e-post eftergift_kkv@kkv.se

Anställda vid ett företag som beviljas eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften omfattas automatiskt av företagets ansökan och behöver inte göra en egen ansökan om näringsförbudseftergift.

Det finns inga begränsningar för hur många personer som kan få näringsförbudseftergift för samma överträdelse. Ett krav är dock att personen har medverkat till att i väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets utredning.

Konkurrensverkets eftergiftsgrupp kan ge mer information om vilka uppgifter en anmälan om näringsförbudseftergift ska innehålla.

En anmälan av en överträdelse kan ske skriftligen eller muntligen och oavsett hur den har kommit in omfattas den av sekretess enligt 30 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Dessutom kan eftergiftsärenden omfattas av de sekretessgrunder som finns i 17 kap. 1 och 3 §§ OSL, till skydd för Konkurrensverkets verksamhet. Uppgifter i utredningar som rör näringsförbud kan beläggas med sekretess enligt 18 kap. 1 § OSL.

Eftergiftsgruppen tar emot anonyma förfrågningar

Personen kan kontakta eftergiftsgruppen anonymt och beskriva överträdelsen, sin egen ställning i företaget och sin eventuella medverkan i kartellen i hypotetiska termer. Eftergiftsgruppen ger då en preliminär bedömning av om personen uppfyller förutsättningarna för näringsförbudseftergift.

Besked om villkorad näringsförbudseftergift

På begäran från en person som ansöker om näringsförbudseftergift för en överträdelse som Konkurrensverket inte redan känner till kan verket meddela ett besked om villkorad näringsförbudseftergift. Ett sådant besked innebär att Konkurrensverket inte kommer att föra talan om eller ansöka om näringsförbud mot personen förutsatt att personen fortsatt samarbetar med Konkurrensverket under utredningen, inte förstör bevis och upphör att medverka i överträdelsen.

När en person fått ett besked om villkorad näringsförbudseftergift lämnar Eftergiftsgruppen över ärendet till någon av konkurrensavdelningarna för vidare utredning av överträdelsen. Under det fortsatta utredningsarbetet hjälper gruppen till med eftergiftsrelaterade frågor som kan uppstå.

Relaterad information

Senast uppdaterad: