Frågor och svar - anvisningar till företag som ska ansöka om eftergift

När kan vi ta kontakt med Konkurrensverket och hur gör vi det på bästa sätt?  

Svar: Kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp för att anmäla företagets medverkan i en kartell och ansöka om eftergift, eller vid frågor om vilka uppgifter som behöver lämnas i en ansökan. I de inledande kontakterna går det bra att vara anonym.

Eftergiftsgruppen nås på telefon 08-700 15 99 (vardagar kl. 8.00–17.00) eller per e-post eftergift_kkv@kkv.se

Gäller en eftergiftsansökan till Konkurrensverket även hos de andra konkurrensmyndigheterna inom EU?  

Svar: Nej. Det finns ingen så kallad one-stop-shop för eftergiftsansökningar. Rör överträdelsen flera EU-medlemsstater måste företaget ansöka om eftergift hos var och en av de berörda konkurrensmyndigheterna. Om en ansökan har gjorts till Europeiska kommissionen finns möjlighet att ansöka till Konkurrensverket genom så kallad summarisk ansökan. Se vidare under nästa fråga.

Vi kommer att ansöka om eftergift till Europeiska kommissionen. Hur mycket information och bevisning måste då lämnas till Konkurrensverket?  

Svar: Företag som har lämnat en fullständig ansökan om eftergift till Europeiska komssionen men även vill ansöka om eftergift hos Konkurrensverket kan göra det genom en så kallad summarisk ansökan. I 9 paragrafen Konkurrensförordningen (2021:87) framgår det vilka uppgifter som måste lämnas in.

Kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp för att få information om möjligheterna i det enskilda fallet.

Ska vi göra en egen mer djupgående utredning på företaget innan vi kontaktar Konkurrensverket, för att säkerställa att vi samlat ihop all information och dokumentation som finns hos oss?  

Svar: Nej, företaget bör avstå från att göra en mer djupgående internundersökning innan det kontaktar Konkurrensverket. Om företaget gör en egen undersökning finns det risk för att personal förstör bevisning eller varnar andra deltagare i kartellen och därigenom försvårar Konkurrensverkets kommande utredning. En eventuell internundersökning måste göras med stor försiktighet och företaget bör därför kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp för att diskutera om, och i så fall hur, en undersökning genomförs på lämpligt sätt.

Ska vårt företag ensamt ansöka om eftergift eller ska vi söka tillsammans med de andra företagen som deltar/har deltagit i samarbetet?  

Svar: Det är inte möjligt för olika företag att gemensamt ansöka om eftergift. Om flera företag gemensamt ansöker om eftergift kommer inget av företagen att få eftergift. Det är endast det första företaget som anmäler överträdelsen som har möjlighet att få eftergift.

Eftersom det bara är det första företaget som kan få eftergift vill vi ansöka omgående, men vårt juridiska ombud har ännu inte någon fullmakt. Kan vi ansöka ändå?  

Svar: En ansökan ska göras av behörig företrädare för företaget. Fullmakt behöver bara lämnas in om ansökan sker via ett ombud. Konkurrensverket kommer dock inte att avvisa en ansökan om eftergift även om fullmakten inte lämnas in samtidigt, men fullmakten måste lämnas in så snart som möjligt.

Vi deltar fortfarande i det otillåtna samarbete som vi vill ansöka om eftergift för. Måste vi ha avbrutit detta innan vi kan ansöka om eftergift?  

Svar: Om överträdelsen är pågående och företaget fortfarande deltar bör företaget kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp för att samråda om hur och när företaget bör avbryta samarbetet utan att det väcker misstankar hos de övriga företagen, så att inte utredningen försvåras och möjligheten till eftergift äventyras.

För att slutligt få eftergift måste företaget ha avbrutit sitt deltagande i överträdelsen.

Hur säkerställer vi att våra anställda inte drabbas av näringsförbud när vi ansöker om eftergift?  

Svar: Om ett företag får eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften får alla anställda som huvudregel automatiskt näringsförbudseftergift. Eftersom näringsförbudseftergiften gäller alla anställda hos företaget behöver Konkurrensverket inte få in listor över anställda i samband med en eftergiftsansökan.

Vi vill ansöka om eftergift muntligt. Vad gäller då?  

Svar: En ansökan om eftergift får göras såväl skriftligt som muntligt. Generellt gäller att ju fler uppgifter som kan lämnas in skriftligt desto bättre.

Om företaget samtidigt ansöker om eftergift hos Europeiska kommissionen bör företaget kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp för att höra om lättnader i informationskravet och hur hanteringen av en muntlig ansökan kan underlättas.

Är det någon idé att ansöka om eftergift när vi misstänker att ett av de företag vi samarbetat med redan har kontaktat Konkurrensverket i samma ärende?  

Svar: Ja. Förutsättningarna för att få eftergift respektive nedsättning får företaget reda på genom att kontakta Konkurrensverkets eftergiftsgrupp. Det går bra att vara anonym i de inledande kontakterna.

Även om ett företag redan har fått en förklaring om eftergift, eller om Konkurrensverket på annat sätt känner till överträdelsen, finns fortfarande möjlighet för andra företag att få nedsättning av konkurrensskadeavgiften. Beloppet kan reduceras med upp till 50 procent.

Läs mer i Konkurrensverkets allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift (KKVFS 2021:1)

Vårt företag ingår i en koncern, ska vi ansöka om eftergift för alla företag i koncernen?  

Svar: Nej. Det är det företag som har varit aktivt i det otillåtna samarbetet som kan få eftergift. Om inte andra företag i koncernen har varit inblandade finns det ingen anledning för dem att ansöka om eftergift. Det är endast ett företag som kan få eftergift. Företag som i konkurrensrättslig mening utgör samma ekonomiska enhet kan dock omfattas av en ansökan.