Eftergiftsprogram i Sverige och EU

Eftergift innebär att företag som anmäler sitt deltagande i ett konkurrensbegränsande samarbete, exempelvis en kartell, kan slippa konkurrensskadeavgift (böter). Förutom möjligheten till eftergift innehåller eftergiftsprogrammet en möjlighet till nedsättning av konkurrensskadeavgift (sänkning av böter). Ett företag som inte uppfyller kraven för eftergift kan fortfarande ha möjlighet till sådan nedsättning.

Syftet med programmet är att avslöja konkurrensbegränsande samarbeten, främst karteller. Konkurrensverket uppmuntrar eftergiftsansökningar, och strävar efter att tillämpa reglerna om eftergift och nedsättning generöst.

Konkurrensbegränsande samarbeten består ofta i fastställande av priser, marknadsdelning eller produktionsbegränsningar, vilket i slutändan missgynnar konsumenterna. Reglerna om eftergift och nedsättning är ett medel för att komma till rätta med sådana missförhållanden på marknaden. Genom möjligheten att helt slippa eller få sänkta böter ska företag som medverkar i ett olagligt konkurrensbegränsande samarbete motiveras att avslöja detta för Konkurrensverket.

Intresset att upptäcka och sätta stopp för karteller väger tyngre än att bötfälla de företag som samarbetar med konkurrensmyndigheterna och medverkar till att olagliga samarbeten upptäcks och förhindras. Det är en vinst för välfärden eftersom detta leder till väl fungerande marknader. Även företagen tjänar på väl fungerande marknader.

Fördelar med eftergiftsprogrammet:

  • Färre konkurrensbegränsande samarbeten ingås
    Intresset för att bilda en kartell eller ingå någon annan form av konkurrensbegränsande samarbete minskar när företagen vet att något av dem, när som helst, kan anmäla samarbetet till Konkurrensverket och slippa eventuella böter.
  • Det skapas misstro mellan företagen som deltar i det konkurrensbegränsande samarbetet
    Möjligheten för ett företag att dra sig ur ett konkurrensbegränsande samarbete genom att avslöja det för Konkurrensverket bidrar till att skapa misstro mellan de deltagande företagen och ökar instabiliteten i samarbetet. Detta påverkar företagens förutsättningar att lyckas med det olagliga samarbetet.
  • Det blir lättare att upptäcka och utreda befintliga konkurrensbegränsande samarbeten
    Ett företag som deltar eller har deltagit i ett konkurrensbegränsande samarbete kan slippa betala böter genom att avslöja samarbetet för Konkurrensverket. Även de företag som inte avslöjat det konkurrensbegränsande samarbetet kan dra fördelar av programmet genom att underlätta utredningen av överträdelsen och på så sätt få sina böter reducerade. Med detta system ökar också förutsättningarna för Konkurrensverket att utreda och lagföra allvarliga överträdelser av konkurrenslagen.

Eftergiftsprogram finns i andra medlemsstater inom EU

Europeiska kommissionen tillämpar ett liknande program för eftergift och nedsättning av böter för överträdelser av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i artikel 101.1 i EUF-fördraget. Programmet gäller för hemliga karteller som syftar till att fastställa priser, dela upp marknader eller begränsa produktion.

Alla medlemsstater i EU har eftergiftsprogram. Eftersom karteller ofta är gränsöverskridande är det en förutsättning för en effektiv kartellbekämpning inom EU att de olika ländernas program samverkar med varandra. Programmen skiljer sig dock åt på vissa punkter. I syfte att få en ökad enhetlighet i dessa frågor har ett modellprogram för eftergift och nedsättning (80 kb) tagits fram inom European Competition Network (ECN). ECN består av Europeiska kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna inom EU. Modellprogrammet i sig ger inte upphov till några rättigheter, utan tjänar som en ”minsta gemensam nämnare” som konkurrensmyndigheterna har enats om att sträva efter.

Relaterad information