Försäkran att en fusion inte förbjudits

Om parterna i en fusion har begärt det har Konkurrensverket tidigare utfärdat ett besked om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen och att någon prövning av fusionen inte pågår. Sedan den 1 januari 2006 behövs inget sådant besked från Konkurrensverket.

Sedan den 1 januari 2006 behövs inget besked från Konkurrensverket.
Beskedet har ersatts med en försäkran från bolagens/föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer att:

  • fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen eller rådets förordning om kontroll av företagskoncentrationer ((EG) 139/2004) och  
  • att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller rådets förordning.

Bolagen/föreningarna behöver inte kontakta Konkurrensverket innan försäkran skickas till Finansinspektionen eller Bolagsverket.

I Konkurrenslagen kap. 4, 6 § framgår vilka fusioner som ska anmälas för prövning till Konkurrensverket