Förhandskontakter

Förhandskontakter inför en anmälan av en företagskoncentration brukar vara positiva för ärendets fortsätta handläggning. Förvärvsparterna och Konkurrensverket kan till exempel redan innan den formella anmälan lämnas in diskutera hur den relevanta marknaden ska avgränsas och vilka uppgifter Konkurrensverket behöver för att kunna utreda koncentrationen.

Därmed ökar förutsättningarna för att förvärvsparterna ska kunna lämna in en anmälan som innehåller all den information som krävs för att anmälan ska vara fullständig från början, vilket i sin tur kan leda till kortare handläggningstid.

Det är viktigt att betona att Konkurrensverket vid dessa förhandskontakter inte tar slutlig ställning till om företagskoncentrationen är förenlig med konkurrenslagen. Under ärendets handläggning kan det också visa sig att Konkurrensverket behöver begära in ytterligare information för att kunna ta slutlig ställning till koncentrationen.

Förhandskontakternas innehåll

I förhandskontakterna ingår ett eller flera personliga möten mellan förvärvsparterna och representanter från Konkurrensverket. I vissa fall kan mötet ersättas av en telefonkonferens.

För att förhandskontakterna ska bli så meningsfulla som möjligt behöver Konkurrensverket inför mötet få tillgång till en förklarande promemoria eller ett utkast till anmälan av koncentrationen. Det är viktigt att materialet är så fullständigt som möjligt. Det ska lämnas till Konkurrensverket minst tre arbetsdagar före mötet.

I vissa fall finns möjlighet att ge lättnader beträffande uppgiftsskyldigheten  enligt anvisningarna för anmälan om företagskoncentration. Önskemål om undantag från kravet på information är sådant som kan diskuteras vid förhandskontakterna. Likaså kan man diskutera vilka uppgifter Konkurrensverket kan behöva för sin utredning i ärendet utöver vad som krävs för en komplett anmälan.

Andra frågor som brukar komma upp vid förhandskontakter gäller hur marknader bör avgränsas. Det förekommer att anmälande företag och Konkurrensverket har olika uppfattningar om avgränsningen. Det kan till exempel vara så att Konkurrensverket förordar en snävare avgränsning av produktmarknader än den som parterna kommit fram till.

Om det finns olika uppfattningar om avgränsningen är det lämpligt att den anmälande parten lämnar uppgifter om marknadsandelar, kunder etcetera på en eller flera alternativa marknader.

Erfarenheterna från förhandsmöten visar att parterna bör företrädas både av företagsrepresentanter som har god kännedom om marknadsförhållandena och av juridisk expertis.

Absolut sekretess

Förhandskontakter om planerade företagskoncentrationer ska kunna tas redan innan en koncentration har offentliggjorts. Därför är det viktigt att uppgifter om företagskoncentrationen inte blir offentliga.

Sekretesskyddet för uppgifter som lämnas vid förhandskontakter, inklusive företagens identitet, är absolut. Det betyder att absolut sekretess gäller fram till dess en slutlig anmälan om företagskoncentration lämnas in till verket.

Kontakt

Har du frågor som rör företagskoncentrationer kontakta
Maria Ulfvensjö Baltatzis, maria.ulfvensjo@kkv.se , tfn 08-700 16 54

Relaterad information

Senast uppdaterad: