Definition av begreppet företagskoncentration

På den här sidan visar vi ett utdrag ur konkurrenslagen (2008:579) som handlar om hur begreppet företagskoncentration definieras.

1 kap. 9 § konkurrenslagen

En företagskoncentration enligt denna lag ska anses uppstå om kontrollen av företag varaktigt förändras till följd av

  1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
  2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också att ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första stycket 2.

Relaterad information

Senast uppdaterad: