Varför konkurrens?

Konkurrens handlar om att ge konsumenterna valmöjligheter. När företag tävlar - konkurrerar - på rättvisa villkor stimuleras de att bli mer effektiva. Detta skapar förutsättningar för högre kvalitet på varor och tjänster och för nya produkter samtidigt som priserna hålls nere.

Alla vinner på fungerande konkurrens. Konsumenterna, företagen, konkurrenterna och samhället i stort. Sverige behöver fler nya och framgångsrika företag med växtkraft. Det är sådana företag som skapar nya jobb och tillväxt, och därmed en bestående välfärd.

Med många företag på marknaden ökar utbudet av varor och tjänster. Företagen strävar efter att bli bättre och effektivare. Konsumenternas valmöjligheter ökar och förutsättningar skapar för lägre priser.

Målet för den svenska konkurrenspolitiken är därför väl fungerande marknader och en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.

Nya och växande företag är bra

Det är bra med framgångsrika företag. Särskilt viktigt är det att små och medelstora företag har möjlighet att växa. Då kan inte de stora dominerande företagen ensamma diktera villkoren på en marknad, till exempel genom att sätta en viss prisnivå på en vara eller tjänst. Med många företag på marknaden blir det svårare för dominanterna att missbruka sin position. Ett viktigt inslag i konkurrenspolitiken är att öppna marknader för nya företag.

Öppna för mer konkurrens

Riksdagen vill att den andel av svensk ekonomi som är konkurrensutsatt ska öka. Alternativa lösningar som öppnar för konkurrens mellan olika aktörer bidrar till att öka välfärden. Samtidigt skapas en bra grund för förnyelse och kvalitetsförbättringar.   Ur regeringens proposition "Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald" 1999/2000:140.

"Konkurrenspolitikens huvuduppgift är att bidra till modernisering och utveckling av samhället genom effektiva och öppna marknader. Sådana marknader släpper fram nya idéer, nya företag och nya människor."

Relaterad information