Innehåll på sidan

Definition av en företagskoncentration

Konkurrenslagen talar inte om företagsförvärv utan om företagskoncentrationer. På den här sidan förklarar vi vad detta är och var du kan hitta mer information om begreppet företagskoncentration. När vi på andra sidor på vår webbplats talar om företagsförvärv menar vi företagskoncentrationer i vidare mening.

Begreppet företagskoncentration

I konkurrenslagen finns följande definition av begreppet företagskoncentration: En företagskoncentration enligt denna lag ska anses uppstå om kontrollen av företag varaktigt förändras till följd av att

  1. två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
  2. antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag, eller också att ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera företag eller delar därav.

Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt punkt 2 ovan.

Enligt 1 kap. 9 § konkurrenslagen uppstår en företagskoncentration om kontrollen av företag varaktigt förändras.  

Kan uppstå på olika sätt

Som framgår av definitionen i konkurrenslagen kan en företagskoncentration uppstå på olika sätt. Det kan handla om att ett eller flera företag köper ett annat företag, företagsförvärv, eller att två företag går samman, fusioner. Även andra transaktioner kan leda till en företagskoncentration i konkurrenslagens mening. Ett exempel är när ett företag köper tillgångar från ett annat företag och dessa tillgångar i sig kan generera en viss omsättning. Förändringar i ägarstrukturen eller i kontrollmekanismer, till exempel i aktieägaravtal, kan också medföra att en koncentration uppstår.

Begreppet kontroll

Med kontroll menas att någon har ett så stort inflytande att den kan bestämma över företaget. Den som har mer än hälften, 51 procent eller mer, av rösträttigheterna i ett företag anses normalt ha kontroll. Men det kan också vara fråga om kontroll när någon äger en minoritetsandel exempelvis om denna andel utgör det ojämförligt största aktieinnehavet och andra aktieägare är små och splittrade, och den störste aktieägaren därför med stor sannolikhet kan uppnå en majoritet på bolagsstämmorna.

Avtalsmässiga bindningar, gemensamma företagsledningsfunktioner, reellt inflytande på företagsledningen eller finansiella bindningar kan också ge kontroll. Den som har möjlighet att blockera strategiska beslut, det vill säga att ha vetorätt över vissa beslut, kan också sägas ha kontroll. Två eller fler företag kan också ha gemensam kontroll över ett tredje företag.

Förändring av kontroll

För att det ska vara fråga om en företagskoncentration i konkurrenslagens mening krävs att det sker en varaktig förändring av kontroll. Om ett förvärv exempelvis genomförs i flera steg som redan är avtalade, är det bara slutresultatet som räknas. De olika stegen på vägen dit är inte varaktiga.

Rent koncerninterna omstruktureringar innebär ingen förändring av kontroll. Ett moderbolag i en koncern kan med andra ord välja att dela upp eller slå ihop sina dotterbolag utan att det är fråga om en företagskoncentration.

Vägledning från EU-rätten

Konkurrenslagens regler om kontroll av företagsförvärv är i stor utsträckning harmoniserade till EU:s regler. Därför har EU:s koncentrationsförordning betydelse vid tillämpningen av konkurrenslagen. Vägledning för tolkning av vissa gemensamma begrepp och för tillämpningen kan också hämtas i Europeiska kommissionens gällande tillkännagivanden och riktlinjer.

Mer om begreppet företagskoncentration och om kontroll finns i EU:s koncentrationsförordning och Europeiska kommissionens konsoliderade tillkännagivande om behörighet.