Innehåll på sidan

En uppsats om konkurrensbegränsande avtal, med fokus på temat hållbarhet och klimat

Uppsatsen med titeln “The Changing Climate for Competition Law. A Convenient Truth” vinner tredje pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2021. Uppsatsen belönas med 10 000 kronor. Författare är Eva Chaideftos vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 december 2021.

Eva Chaideftos, Juridiska institutionen, Stockhoms universitet.

Vad är ämnet för din uppsats?
– Min uppsats utforskar konkurrensbegränsande avtal, med fokus på temat hållbarhet och klimat. Mer specifikt handlar den om när, hur och om företag ska kunna ingå avtal och andra typer av samarbeten i syfte att främja allmänna intressen, utan att överträda artikel 101 FEUF. I uppsatsen tittar jag både generellt på EU:s politiska mål och syftet med konkurrensrätten, men jag granskar även i detalj artikel 101 FEUF i ljuset av dessa syften.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Klimatförändringar utgör en av de viktigaste frågorna och utmaningarna i vår tid, samtidigt som konkurrensrätten för mig skapar enormt intressanta juridiska och samhälleliga frågeställningar. I denna uppsats fick jag chans att undersöka båda dessa ämnen, vilket också gjorde det till en väldigt rolig och spännande uppsats att skriva. I takt med att klimatfrågan blir viktigare söker företag fler och alternativa lösningar för sina verksamheter, men överträdelser av konkurrenslagstiftning kan leda till höga böter och de allra flesta företag har ingen eller minimal riskaptit för brister i regelefterlevnad, i synnerhet när konsekvenserna är såpass märkbara. Avtal och överenskommelser mellan dessa företag kan både bidra till att lösningarna blir effektivare och även lindra oron kring hur konkurrenskraften påverkas av att ett företag gör "rätt" ur miljösynpunkt men "fel" i andra, exempelvis vinstmässiga, hänseenden. För att kunna genomföra nyttiga samarbeten måste företagen känna sig säkra på att de inte riskerar att hamna på fel sida av lagen. Samtidigt måste lagstiftaren säkerställa att konkurrensbegränsande avtal inte ingås under täckmanteln att hitta hållbara lösningar.

– Jag tyckte att denna motsättning var väldigt intressant att utforska och jag ville också titta närmare på hur verkligheten ser ut samt vilken utveckling som man kan förvänta sig på området i framtiden.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Mitt tillvägagångssätt i skrivandet har alltid varit att använda mig av enkelt och tydligt språk samt att gå från det generella till det specifika genom att först beskriva bakgrunden för det som ska avhandlas och sedan fokusera på knäckfrågan. Jag strävade efter att skriva en uppsats som var intressant både från ett rättsvetenskapligt perspektiv, men även från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Vilka är de viktigaste slutsatserna/resultaten i uppsatsen?
– Bland annat kommer uppsatsen fram till att EU:s mål och syfte öppnar upp för en vid tolkning för hur EU-rätten ska utvecklas och appliceras och att konsumentvälfärdsbegreppet kan anses innefatta allmänna intressen. Det noteras också att vissa europeiska konkurrensmyndigheter hittat kreativa lösningar för att minska de legala riskerna för företagen och främja hållbarhet. Slutsatsen är att vi faktiskt sitter på en ganska "convenient truth". Jag fick fundera både en och två gånger över vad jag skulle kalla min uppsats - för de som fortfarande funderar över undertiteln kan jag avslöja att det är en omskrivning av titeln på Al Gores film om klimathotet från 2006, "An Inconvenient Truth".

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag arbetar som biträdande jurist inom finansiell marknadsreglering på Cederquist advokatbyrå i Stockholm.

Läs uppsatsen