Innehåll på sidan

Forskning om utbyggnad av laddinfrastruktur

Konkurrensverket har bedömt att det är relevant att studera utbyggnaden av laddinfrastruktur  närmare och har därför lagt ut ett uppdrag till forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Statens roll

Statens roll i utbyggnaden av laddinfrastruktur har diskuterats i olika utredningar, och slutsatsen har hittills varit att det är marknadsaktörer som bör uppföra, äga och driva publik laddinfrastruktur och laddtjänster, men att staten behöver främja utbyggnaden på olika sätt. På nationell nivå finns ett flertal olika typer av stöd och skatteregler som används för att stimulera utbyggnad av laddinfrastruktur och köp av bilar med låg klimatpåverkan.

Reglering

Det finns också reglering som påverkar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Exempelvis pågår arbete på EU-nivå med den nya AFIR-förordning som ska ersätta EU-direktiv 2014/94 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (AFIR-direktivet) och ellagen har nyligen reviderats, vilket påverkar nätbolagens möjlighet att agera på marknaderna för publik laddning.

Uppdragsforskningsprojekt

Konkurrensverket har bedömt att det är relevant att studera detta närmare och har därför lagt ut ett uppdrag till forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Nanna Fukushima är projektledare för studien.

Uppdragsforskningsprojektet innefattar en undersökning av hur offentliga styrmedel för att stimulera utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar kan påverka marknaden, konkurrensen och teknikutvecklingen. Detta görs genom att diskutera vilka mål politiken syftar till att nå, vilken effekt stöd och reglering kan ha på marknaderna, vilka potentiella konkurrensproblem som kan tänkas uppstå och genom att diskutera tänkbara förslag till förbättrad styrning.

Studien genomförs genom att sammanställa relevanta utredningar och vetenskapligt publicerade studier samt svenska data. Studien omfattar bland annat en kartläggning av stöden, exempelvis villkor, krav, tilldelning och fördelning och hur dessa kan påverka konkurrensen på kort och lång sikt. Andra delar som ingår är en diskussion om den målkonflikt som kan föreligga mellan att åstadkomma en snabb elektrifiering och att stimulera flera aktörer så att god konkurrens kan uppnås. Det ingår också en analys av vilka strategier som marknadens aktörer kan ha för att öka sin marknadsmakt.

Studien ska slutrapporteras senast den 30 november 2023.

Relaterad information