Innehåll på sidan

Tema

Konkurrens på digitala marknader

Den digitala utvecklingen påverkar medborgare och konsumenter på ett påtagligt sätt, och erbjuder en rad nya möjligheter i form av nya och billigare varor och tjänster från hela världen. För företagen ger digitaliseringen utrymme för omfattande effektivitetsvinster, innovativa affärsmodeller och nya snabbare sätt att nå ut på marknaden.

Samtidigt ger den tekniska utvecklingen upphov till marknadsbeteenden som kan begränsa konkurrensen. Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder har att göra med marknadskrafter som uppkommer till följd av digitalisering. Det gäller bland annat situationer där digitala plattformar får en stark och svårutmanad ställning, men även de utmaningar som handel via plattformar innebär för distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster.

Sektorsundersökning

Digitala plattformsmarknader

I syfte att få en djupare inblick i konkurrens- och marknadsförhållandena på digitala plattformsmarknader i Sverige har vi genomfört en sektorsundersökning. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen. Vi konstaterar att digitaliseringen har fört med sig mycket gott men också skapat utmaningar. Det gäller inte minst på konkurrensområdet.

Regeringsuppdrag

Utvecklingen inom e-handeln

Regeringen har gett oss i uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige. I uppdraget ingår det bland annat att titta på frågor som handlar om prisbildning, marknadsmakt i distributionskedjan, konkurrens på lika villkor, inträdesbarriärer och förekomsten av nyetableringar samt e-handelsplattformars roll för detta.

Analys

Det nordiska perspektivet

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, har de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerat en gemensam analys med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.

Arbete inom EU – ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

En av Europeiska kommissionens prioriteringar under innevarande mandatperiod är att rusta Europa för den digitala tidsåldern. En grundpelare i det arbetet är en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi. Inom ramen för EU:s strategi pågår det ett omfattande arbete med regelförändringar, branschstudier och forskning.

Podcasten Konkurrenten

Digitala plattformar

Har du funderat över hur plattformsföretag och digitala marknader fungerar? Varför frågan om data är så viktig? Och vilka konsekvenser de snabbt framväxande digitala plattformarna får för konkurrensen? I podcasten Konkurrenten har vi i två avsnitt diskuterat digitala plattformar.

Rapporter