Om Konkurrensverkets sektorsundersökning

Konkurrensverket genomför en sektorsundersökning om hur konkurrensen fungerar på digitala plattformar i Sverige. För att fördjupa vår kunskap bjuder vi under olika etapper in intresserade aktörer att medverka med underlag till undersökningen.

Digitala plattformar har haft omvälvande effekter på samhällsekonomin. Innovativa affärsmodeller och tekniska lösningar har ökat effektiviteten på olika marknader, bland annat genom att möjliggöra för köpare och säljare att mötas på nya sätt. Denna utveckling har ofta gynnat konsumenterna i form av ökat utbud och lägre priser.

Ett antal rapporter har dock uppmärksammat hur samma egenskaper som bidrar till plattformarnas effektivitet, bland annat nätverkseffekter, skal- och samdriftsfördelar, samt betydelsen av data, riskerar att leda till nya konkurrensproblem. Marknadsmakt kan koncentreras till ett fåtal företag, vilket kan göra det svårare för nya företag att ta sig in på marknaderna och i förlängningen försvaga konkurrensen till skada för konsumenterna. Utvecklingen aktualiserar frågor både om hur konkurrensreglerna bör tillämpas och om det finns behov av nya regelverk.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens, följa utvecklingen inom vårt ansvarsområde och göra en bredare genomlysning av konkurrensförhållanden inom en viss bransch eller sektor inom näringslivet.

Mot denna bakgrund genomför vi en sektorsundersökning om konkurrensen på digitala plattformar i Sverige. Syftet är att undersökningen ska belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen.

Skriftlig konsultation

Konkurrensverket öppnade för en skriftlig konsultation under november förra året. Under december 2019 och januari i år genomfördes intervjuer, dels med aktörer som lämnat skriftliga bidrag och dels med andra aktörer som Konkurrensverket kommit i kontakt med.

Läs en sammanfattning av resultatet av den inledande konsultationen 
Sammanfattningen finns även på engelska

Undersökningens inriktning

Urvalet har gjorts utifrån en granskning av vilka marknader som har förekommit i andra länders sektorsundersökningar, samt i tillsynsärenden och inkomna tips till Konkurrensverket. Inför den skriftliga konsultationen valde vi att fokusera undersökningen på:

  • Digital annonsering
  • Butiker för mobilappar
  • Matleveranser
  • Ljudböcker
  • Digitala betaltjänster
  • Digitala marknadsplatser

Efter utvärderingen av konsultationen inriktar vi det fortsatta arbetet på fem av de sex marknader som initialt valdes, nämligen digital annonsering, butiker för mobilappar, matleveranser, ljudböcker och digitala marknadsplatser. På den sjätte marknaden, digitala betaltjänster, är de problem som påtalats företrädesvis inte kopplade till omständigheter som rör digitala plattformar.

Resultat

Resultaten från sektorsundersökningen kommer publiceras i rapportform under första kvartalet 2021. Om undersökningen visar på konkurrensproblem kan Konkurrensverket ge rekommendationer om regelförändringar.

En sektorsundersökning har inte till syfte och resulterar inte i ett konstaterande av en överträdelse av konkurrensreglerna. Eventuella indikationer på en överträdelse kan dock medföra att Konkurrensverket initierar ett tillsynsärende.

Tidplan

DatumVad
7 november 2019 Skriftlig konsultation inleds
21 februari 2020 Resultat av utvärdering av konsultationen presenteras
15 april 2020 Senaste dag att lämna kommentarer på utvärderingen
Kvartal 1, 2021 Slutrapporten för sektorsundersökningen presenteras

Kontaktuppgifter för mer information om sektorsundersökningen

Välkommen att ta kontakt med:
David Nordström, projektledare
08-700 16 06,
david.nordstrom@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: