• sektorsundersokning-webbild2_liten.jpg

Tema: Konkurrens på digitala marknader

På den här temasidan har vi samlat information om frågor som har koppling till digitala marknader.

Den digitala utvecklingen påverkar medborgare och konsumenter på ett påtagligt sätt, och erbjuder en rad nya möjligheter i form av nya och billigare varor och tjänster från hela världen. För företagen ger digitaliseringen utrymme för omfattande effektivitetsvinster, innovativa affärsmodeller och nya snabbare sätt att nå ut på marknaden.

Samtidigt ger den tekniska utvecklingen upphov till marknadsbeteenden som kan begränsa konkurrensen. Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder har att göra med marknadskrafter som uppkommer till följd av digitalisering. Det gäller bland annat situationer där digitala plattformar får en stark och svårutmanad ställning, men även de utmaningar som handel via plattformar innebär för distribution, marknadsföring och prissättning av varor och tjänster.

På den här sidan kan du läsa om:
Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige | Regeringsuppdrag | Nordiskt samarbete | Arbete inom EU | Relaterat arbete hos andra myndigheter | Ärenden | Relaterad information | Rapporter  | Internationella rapporter


Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige

I syfte att få en djupare inblick i konkurrens- och marknadsförhållandena på digitala plattformsmarknader i Sverige har Konkurrensverket genomfört en sektorsundersökning. Syftet med undersökningen är att belysa hur konkurrensen fungerar och identifiera eventuella behov av åtgärder för att främja konkurrensen. Rapporten bygger på studier av 16 olika digitala plattformar inom fem olika marknader i Sverige. De marknader som har undersökts är butiker för mobilappar, digitala marknadsplatser, abonnemangstjänster för digitala böcker, digitala beställningsplattformar för restaurangmat samt förmedling av digitalt annonsutrymme.

I rapporten konstaterar vi att digitaliseringen har fört med sig mycket gott men också skapat utmaningar. Det gäller inte minst på konkurrensområdet.

Rapporten visar att digitala plattformsmarknader till sin funktion kan vara mycket komplexa, och att det finns stor variation mellan marknaderna när det gäller risken för konkurrensproblem. Det finns också betydande skillnader mellan plattformar på samma marknad.

Till de konkurrensproblem som identifieras hör bland annat att plattformar kan ha starka incitament att hindra användare att byta till konkurrerande leverantörer. Samtidigt blir enskilda företag allt mer beroende av plattformarna för att nå sina kunder. Det ger plattformarna stora möjligheter att diktera villkoren för företagen.

Framväxten av digitala plattformsmarknader har aktualiserat ett antal viktiga begränsningar med nuvarande konkurrensregler. Rapporten visar att det kan finnas behov av att utreda vilka ytterligare regler som behövs för att hantera konkurrensproblem på svensk nivå, utöver det lagstiftningsarbete som förs på EU-nivå.

Rapport: Konkurrensen på digitala plattformsmarknader i Sverige (Konkurrensverkets rapport 2021:1)

Rapporten i korthet

Regeringsuppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.
Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Nordiskt samarbete kring konkurrens på digitala marknader

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, har de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerat ett gemensamt memorandum med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.
Memorandum: Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level

Arbete inom EU – ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

En av Europeiska kommissionens prioriteringar under innevarande mandatperiod är att rusta Europa för den digitala tidsåldern. En grundpelare i det arbetet är en rättvis och konkurrenskraftig digital ekonomi. Inom ramen för EU:s strategi pågår det ett omfattande arbete med regelförändringar, branschstudier och forskning.

Relaterat arbete hos andra myndigheter

 • EU:s plattformsförordning – Kommerskollegium
  EU:s plattformsförordning reglerar rättigheter och skyldigheter på digitala plattformar och sökmotorer. Kommerskollegium informerar företag om bestämmelserna i plattformsförordningen och ger praktiskt stöd för tillämpningen av förordningen.
 • Dataskyddsförordningen (GDPR) – Integritetsskyddsmyndigheten
  Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Integritetsskyddsmyndigheten ansvarar för tillsynen av dataskyddsförordningen och ger råd och stöd kring tillämpningen.

Ärenden hos Konkurrensverket

Många av de konkurrensproblem som Konkurrensverket utreder har att göra med marknadskrafter som uppkommer till följd av digitalisering. Här följer ett urval av ärenden:

 • Träningsaggregator – exklusivavtal
  I ett utredningsärende tillämpade ett företag, Im with Bruce AB, exklusivavtal i förhållande till träningsanläggningar på marknaden för så kallade träningsaggregatorer. Eftersom avtalen hämmade andra företags möjligheter att träda in och växa på marknaden fattade Konkurrensverket ett interimistiskt beslut som förbjöd det aktuella företagets användning av exklusivavtal inom vissa geografiska områden. Konkurrensverket godtog därefter frivilliga åtaganden från företaget att begränsa tillämpningen av exklusivavtal.
 • Plattform för avhämtning och utkörning av mat – förtydligande av avtal
  Konkurrensverket har utrett konkurrensförhållanden i anslutning till beställningsplattformar online för restauranger som vill nå ut med erbjudanden om avhämtning och utkörning av mat. Det inkomna klagomålet rörde ett partneravtal från företaget Onlinepizza Norden AB som upplevdes kräva exklusivitet och förhindrade restauranger att verka på mer än en beställningsplattform. Utredningen avslutades i samband med att företaget förtydligade sina avtal.
 • Onlineresebyråtjänster – prisparitetsvillkor
  En annan digital marknad som Konkurrensverket har utrett är den för onlineresebyråtjänster. Konkurrensproblemet bestod i att onlineresebyråerna, Booking.com och Expedia, ställde upp villkor om så kallad bred prisparitet, som syftar till att garantera att onlineresebyrån erhåller samma eller bättre pris för samma rum i förhållande till hotellens samtliga försäljnings- och förmedlingskanaler. I en utredningen kring Booking.com kunde problemet lösas med att företaget åtog sig att inte tillämpa breda prisparitetsvillkor. I en annan utredning avseende Expedia ändrade företaget sina villkor frivilligt på ett liknande sätt som företaget i det förra ärendet. Konkurrensverkets utredningar avseende onlineresebyråer samordnades med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och Italien, där motsvarande åtagande hade godkänts, och bistods av kommissionen. Uppföljningar av ärendena har skett därefter.
 • Digitala söktjänster för bostäder – företagskoncentration
  I februari 2016 tog Konkurrensverket emot en anmälan om företagskoncentration som rörde marknaden för digitala söktjänster för bostäder som är till salu. Enligt Konkurrensverkets preliminära bedömning skulle den sammanslagna enheten få en dominerande ställning. Efter besked om att Konkurrensverket avsåg att begära domstolsprövning av koncentrationen valde parterna att inte genomföra förvärvet.

Relaterad information från Konkurrensverket

Rapporter

Vi har under de senaste åren gett olika forskare i uppdrag att genomföra studier om problem som är vanliga på digitala marknader, och har finansierat forskningsprojekt om bland annat blockkedjeteknik, prisbildning online och disruptiv digitalisering inom marknaden för juridiska tjänster. För närvarande pågår det uppdragsforskning om data som betalningsmedel och algoritmer som används för prissamarbete.

Internationella rapporter

 

Senast uppdaterad: