Instansordning för konkurrensfrågor

Konkurrensverket väcker talan vid Patent- och marknadsdomstolen när det gäller konkurrensskadeavgifter och näringsförbud. Konkurrensverket kan fatta besluta om att förbjuda en företagskoncentration. Konkurrensverket kan utfärda avgiftsförelägganden om överträdelsen är klarlagd och parterna är överens.

Konkurrensverket kan, efter tillstånd av Patent- och marknadsdomstolen, genomföra undersökningar hos företag för utredning av eventuella överträdelser av konkurrenslagen.

Konkurrensverkets beslut om ålägganden att tillhandhålla uppgifter eller att upphöra med överträdelser av konkurrenslagen kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Detsamma gäller ålägganden som Konkurrensverket utfärdar enligt lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser (transparenslagen).

Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut i konkurrensrättsliga frågor kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen. I dessa fall krävs prövningstillstånd. Med undantag för mål om förbud av företagskoncentrationer får Patent- och marknadsöverdomstolen tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Instansordning för konkurrensfrågor
Instansordningen enligt konkurrenslagen i de ärenden där Konkurrensverket fattar beslut alternativt väcker talan.

Konkurrensverkets avgiftsföreläggande gäller som en lagakraftvunnen dom och kan bara undanröjas under särskilda förutsättningar. 

Företag kan väcka talan

Om Konkurrensverket inte vidtar någon åtgärd har företag som berörs av överträdelsen rätt att väcka talan vid Patent- och marknadsdomstolen och begära ett åläggande. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden i sådana mål kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd. Även i dessa fall kan Patent- och marknadsöverdomstolen tillåta att avgörandet överklagas till Högsta domstolen om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

Talan om skadestånd

Talan om skadestånd kan väckas av den som drabbats av att ett företag har överträtt konkurrensreglernas förbud eller i vissa fall genom en grupptalan som förs av Konsumentombudsmannen (KO) för de drabbade konsumenternas räkning. En skadeståndstalan väcks vid Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsdomstolens domar i skadeståndsmål kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd. Patent- och marknadsöverdomstolen får tillåta att avgöranden i skadeståndsmål överklagas till Högsta domstolen om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen.

 

Instansordningen enligt konkurrenslagen när företag väcker talan.

Senast uppdaterad: