Kommunala bolag skyldiga att följa transparenslagen

Press De kommunala bolagen Stockholm Avfall AB och Stockholm Vatten AB kommer från och med räkenskapsåret 2020 upprätta en öppen respektive separat redovisning av sin verksamhet. Det är resultatet av en utredning som Konkurrensverket har genomfört och som...

Konkurrensverket stöder förslag om reformering av Boverkets byggregler

I ett yttrande över slutbetänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, ställer sig Konkurrensverket positivt till de principer för reformering av Boverkets byggregler (BBR) som utredningen föreslår.

Konkurrensverket välkomnar möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn

Konkurrensverket välkomnar de möjligheter till effektivare konkurrenstillsyn som föreslås i departementspromemorian Konkurrensverkets befogenheter, och tillstyrker att Konkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och utredningsskadeavgift.

Vill du bli extern rådgivare åt Konkurrensverket i det internationella nätverket ICN?

Konkurrensverket söker externa rådgivare för vårt deltagande i ICN:s arbetsgrupper för karteller, missbruksfrågor, företagskoncentrationer, effektiva arbetsmetoder respektive konkurrensfrämjande åtgärder.

Konkurrensverket positiv till ny lag om klimatdeklaration för byggnader

Konkurrensverket är positiv till förslaget om ny lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader men anser att klimatdeklarationer på sikt ska omfatta samtliga skeden och aktiviteter i en byggnads livscykel.