Rundabordssamtal – konkurrens i livsmedelskedjan

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera konkurrenssituationen och funktionssättet på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel. Uppdraget ska bidra till en väl fungerande konkurrens i livsmedelskedjan och avrapporteras till regeringen senast i juni 2018.

Konkurrensverket har redan påbörjat en genomgång av i vilka delar som analysen av livsmedelsmarknaderna behöver fördjupas mot bakgrund av den utveckling som har varit, sedan vi senast studerade marknaden på djupet år 2011. En del intervjuer har genomförts med olika aktörer inom produktion och handel. Utgångspunkten för Konkurrensverket är att bidra till livsmedelsstrategin genom att främja en livlig konkurrens i alla led av marknaden.

Konkurrensverket vill i ett tidigt skede av arbetet ha en dialog med berörda aktörer på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel och ge möjligheter till att lämna synpunkter på inriktningen på vårt utredningsuppdrag och vilka delar som kan behöva en fördjupad analys.

Konkurrensverket bjuder därför in till fyra rundabordssamtal i våra lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm. Samtalen kommer att ske på olika datum och behandla olika delar av livsmedelskedjan.

Sista dag för anmälan till samtalen var onsdagen den 23 augusti.
Du kan fortfarande anmäla dig till samtalet om jordbruk och lantbrukskooperation, den sista anmälningsdagen är framskjuten till fredagen den 1 september.

 • Jordbruk och lantbrukskooperation
  Onsdag 6 september kl. 10.00–12.00
  Sista anmälningsdag den 1 september

  Ett ökat intresse för närproducerad mat och direktförsäljning mellan producenter och konsumenter torde vara gynnsamt för det svenska jordbruket, samtidigt växer importkonkurrensen inom flera produktionsgrenar. Vilken betydelse har lantbrukskooperativen på konkurrensen i livsmedelskedjan?
 • Offentlig upphandling av mat
  Fredag 25 augusti kl. 13.00–15.00
  Anmälan stängd

  Konkurrensverket har i tidigare rapporter funnit att marknaden präglas av att ett fåtal stora leverantörer dominerar marknaden och att mindre leverantörer i lägre utsträckning lägger anbud. Andelen livsmedelsupphandlingar med lägsta pris som tilldelningsgrund har ökat. Hur fungerar konkurrensen på denna marknad i dag?
 • Dagligvaruhandeln
  Tisdag 29 augusti kl. 10.00–12.00
  Anmälan stängd
  Marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln är hög men stabil. En stark tillväxt av egna märkesvaror (EMV) medför att dagligvarukedjor även konkurrerar med livsmedelstillverkare. E-handel, förändrade konsumentpreferenser och andra drivkrafter påverkar också. Vilka förändringar kan tänkas ha störst betydelse för konkurrensen inom detta led i livsmedelskedjan?
 • Livsmedelsindustrin
  Tisdag den 5 september kl. 10.00–12.00
  Anmälan stängd
  Många nya mindre livsmedelsföretag har startat runt om i Sverige de senaste åren. Samtidigt ökar importkonkurrensen men även konkurrensen mellan dagligvaruhandelns EMV och livsmedelstillverkarnas egna varumärken. Hur ser konkurrensförutsättningarna ut i den svenska livsmedelsindustrin?

Välkomna till rundabordssamtalen!

Anmälan

Vid eventuella frågor om rundabordssamtalen, vänligen kontakta projektledare för livsmedelsuppdraget Ann-Britt Bern, tfn 08-700 15 39 eller ann.britt.bern@kkv.se

Relaterad information

Senast uppdaterad: