Frågor och svar - uppföljning av effekterna på marknaden för onlinebokning av hotellrum

Under 2016 har Konkurrensverket, tillsammans med nio andra konkurrensmyndigheter och Europeiska kommissionen, genomfört en uppföljning av effekterna av olika utredningar av europeiska konkurrensmyndigheter inom onlinebokning av hotellrum. Resultaten av uppföljningen har nu publicerats i en rapport som Konkurrensverket skrivit tillsammans med de övriga konkurrensmyndigheterna och Europeiska kommissionen.

Läs rapporten: Report on the monotoring exercise carried out int the online hotel booking sector by EU competition authorities in 2016

Frågor och svar

Varför har Konkurrensverket deltagit i uppföljningen?

Konkurrensverket har deltagit i uppföljningen eftersom verket under år 2015 fattade beslut i två utredningar mot två onlineresebyråer i Sverige, Booking.com (dnr 596/2013) och Expedia (dnr 595/2013).

Konkurrensverkets utredningar avsåg s.k. prisparitetsvillkor som onlineresebyråerna tillämpade i sina avtal med svenska hotell. Villkoren innebar i korthet ett förbud för hotellen att erbjuda bättre priser i andra försäljningskanaler än de priser som hotellen erbjöd via onlineresebyråerna. Detta innebar att hotellen inte fick erbjuda konsumenterna ett lägre pris vare sig via en konkurrerande onlineresebyrå (s.k. bred prisparitet) eller i sin egen försäljnings¬kanal, t.ex. på egna webbplatsen (s.k. snäv prisparitet). Liknande paritetsvillkor tillämpades även avseende andra villkor beträffande rummet eller bokningen, som t.ex. avbokningsregler eller frukost i rumspriset.

Ärendet som avsåg Booking.com avslutades med ett beslut om att godta ett frivilligt åtagande från Booking.com, medan ärendet som rörde Expedia avslutades med ett avskrivningsbeslut sedan företaget ändrat sina avtalsvillkor.

Läs mer om Konkurrensverkets beslut att godta åtagande från Booking.com

Läs mer om Konkurrensverkets beslut att avsluta utredningen mot Expedia

Vilka förändringar på marknaden innebär de aktuella ändringarna i avtalsvillkoren?

De ändringar som Booking.com och Expedia genomförde i sina avtaI år 2015 innebär att Booking.com och Expedia inte längre tillämpar villkor om bred prisparitet gentemot andra onlineresebyråer. Detta innebär att hotellen kan sätta olika priser på Booking.com, Expedia, och på andra onlineresebyråer. Däremot tillämpar Booking.com och Expedia fortfarande villkor som hindrar hotellen från att sätta lägre priser i sina egna försäljningskanaler på internet, dvs. snäv prisparitet.

Krav på paritet som gäller andra villkor tillämpas inte längre.

Mer information om besluten finns i Konkurrensverkets faktablad avseende besluten

Varför har det genomförts en gemensam uppföljning av flera olika nationella konkurrensmyndigheter och Europeiska kommissionen?

De aktuella avtalsvillkoren har utretts av flera nationella konkurrensmyndigheter i EU. Konkurrensverkets utredningar av Booking.com och Expedia samordnades med konkurrensmyndigheterna i Frankrike och i Italien och koordinerades av Europeiska kommissionen. 

Booking.com och Expedia genomförde avtalsförändringar samtidigt inom hela EES-området. Konkurrensmyndigheterna i Sverige, Frankrike och Italien bedömde att dessa ändringar var tillräckliga för att åtgärda de identifierade konkurrensproblemen och avslutade därför sina utredningar.

I vissa medlemsländer har det gjorts en annan bedömning.

I Tyskland har konkurrensmyndighetens utredningar mot onlineresebyråerna HRS och Booking.com lett till beslut om totalförbud för dessa att tillämpa paritetsvillkor. Förbudet omfattar inte bara krav på prisparitet i förhållande till andra onlineresebyråer utan även krav på paritetsvillkor gentemot hotellen egna försäljningskanaler på internet. I Frankrike och Österrike har motsvarande totalförbud införts genom lagändringar. En liknande lagändring diskuteras i Italien.

I syfte att undersöka vilka effekter som de olika ingripandena har gett upphov till beslöt konkurrensmyndigheterna och Europeiska kommissionen att genomföra en samordnad, bredare uppföljning av hur förutsättningarna för onlinebokningar av hotellrum har utvecklats i de tio medlemsstater som ingått i uppföljningen.

Hur har uppföljningen genomförts?

De tio nationella konkurrensmyndigheterna har tillsammans med Europeiska kommissionen inhämtat uppgifter och information från olika marknadsaktörer i form av hotell, stora hotellkedjor, flera olika onlineresebyråer samt s.k. metasöksidor.

En enkät har genomförts bland 16 000 hotell i de aktuella medlemsstaterna, varav ca 1 000 hotell i Sverige. Frågeformulär har skickats till 20 onlineresebyråer, 19 hotellkedjor och 11 metasöksidor. 

Därutöver har uppgifter om hotells prissättning på onlineresebyråer inhämtats från en eller flera stora metasöksidor. Prisuppgifter har även inhämtats från webbplatserna för onlineresebyråerna Booking.com, Expedia och HRS.

Konkurrensverket har tillsammans med övriga konkurrensmyndigheter deltagit i inhämtningen och analysen av uppgifterna.

Vilka är de huvudsakliga resultaten i uppföljningen?

Till följd av att det föreligger skillnader i marknadsförutsättningar i de olika medlemsstaterna är det svårt att dra några långtgående slutsatser genom att jämföra utvecklingen i de olika länderna. Följande resultat är dock särskilt intressanta:

I flertalet av de länder som ingått i uppföljningen är det numera mer vanligt förekommande att hotell erbjuder olika priser på olika onlineresebyårer, eller att hotellen erbjuder olika produkterbjudanden till olika onlineresebyråer än vad som tidigare var fallet. Detta är viktiga steg för att skapa förutsättningar för konkurrens mellan onlineresebyråerna.

Kommissionsavgifterna som onlineresebyråerna tar ut av hotellen i de aktuella medlemsländerna har varit förhållandevis stabila eller har minskat något under perioden mellan januari 2014 till juni 2016. En majoritet av hotellen i den elektroniska enkäten svarade att det inte har skett någon betydande förändring i kommissionsavgifterna efter förändringarna i avtalsvillkoren.

Uppföljningen visar dock att det behövs större kännedom hos hotellen om de förändringar som har gjorts i avtalsvillkoren och vad dessa innebär. Flera hotell känner inte till de förändringar som har genomförts och vad dessa innebär för deras möjligheter att sätta olika priser i olika kanaler.

Baserat på resultaten i uppföljningen beslutade generaldirektörerna för konkurrensmyndigheterna inom European Competition Network, ECN, vid ett möte i februari 2017 att fortsatt följa utvecklingen inom onlinebokning av hotellrum i syfte att ge marknaden mer tid att anpassa sig till de förändringar som de tidigare utredningarna gett upphov till, för att vid senare tillfälle återigen utvärdera konkurrensen inom onlinebokning av hotellrum.

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: