Konkurrens och upphandling under coronakrisen

Vi får frågor om konkurrensreglernas och upphandlingsreglernas tillämplighet på företags och upphandlande myndigheters agerande, med anledning av den ansträngda samhällssituation som har uppstått med coronaviruset.

Senast uppdaterad: 6 maj 2020

Gemensamt uttalande om samarbetsinitiativ

Det europeiska nätverket med konkurrensmyndigheter (the European Competition Network, ECN), där bland annat Konkurrensverket och EU-kommissionen ingår, har gjort ett gemensamt uttalande med anledning av coronakrisen.

Konkurrensreglerna under coronakrisen – gemensamt uttalande av European Competition Network (ECN)

Av uttalandet framgår bland annat att Konkurrensverket och EU:s andra konkurrensmyndigheter kommer att finnas tillgängliga för informell rådgivning för företag som överväger tillfälliga samarbetsinitiativ under coronakrisen, exempelvis för att säkra tillgång till läkemedel och rättvis fördelning av bristvaror till konsumenter.

Informell rådgivning hos Konkurrensverket

Om du har frågor eller vill ha informell rådgivning kring ett samarbetsinitiativ under coronakrisen är du välkommen att ta kontakt med Konkurrensverkets tipsfunktion på tipsa@kkv.se eller på telefon 08-700 16 00 och uppge att du vill prata med tipsfunktionen.

EU-kommissionen ger vägledning om tillfälliga begränsande samarbeten som ska tillåtas mellan företag

EU-kommissionen publicerade den 8 april ett meddelande om en tillfällig ram på konkurrensområdet som ger vägledning åt företag som samarbetar i det akuta läge som uppstått under den pågående coronakrisen. Det gäller särskilt samarbeten kring produkter som är viktiga för sjukvården.

Syftet är att underlätta samarbetsinitiativ som främjar produktionen av starkt efterfrågade produkter för behandling av coronapatienter. Den tillfälliga ramen ska ge vägledning om konkurrensreglerna för företag som är villiga att tillfälligt samarbeta och samordna sin verksamhet för att öka produktionen på effektivast möjliga sätt och optimera försörjningen.

Kommissionen understryker samtidigt att det i denna exceptionella situation är viktigare än någonsin att företag och konsumenter skyddas genom konkurrenslagstiftningen. Av denna anledning kommer kommissionen vara redo att ingripa mot företag som drar fördel av den rådande situationen.

Kommissionens vägledning om tillfälliga begränsade samarbeten, särskilt kring viktiga sjukhusläkemedel, som ska tillåtas mellan företag under coronautbrottet

EU-kommissionen antar tillfälliga och exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler på jordbruks- och livsmedelsområdet

Europeiska kommissionen har antagit exceptionella undantag från EU:s konkurrensregler för sektorerna mjölk, blommor och potatis. Åtgärderna är en del av ett åtgärdspaket för att stödja jordbruks- och livsmedelssektorn som drabbats hårt under coronakrisen. Åtgärderna gäller i högst sex månader från och med den 5 maj 2020.

I praktiken kommer vissa åtgärder som företag inom dessa sektorer vidtar att tillåtas för att stabilisera marknaden. Inom mjölksektorn kommer det exempelvis att bli tillåtet att gemensamt planera mjölkproduktionen. Förändringar i konsumentpriserna och åtgärdernas påverkan på den inre marknaden kommer att övervakas noggrant för att negativa effekter ska undvikas.

EU-kommissionen antar åtgärdspaket som ytterligare stöd för jordbruks- och livsmedelssektorn


 

Generellt gäller följande för konkurrens- och upphandlingsregler under coronakrisen


Marknadsmässig prissättning

Konkurrensverket vill försäkra sig om att prisbildningen i Sverige fungerar även under coronakrisen. Särskilt viktigt är att priserna på produkter av betydelse för sjukvården är skäliga.

När efterfrågan stiger, som nu har skett vad gäller till exempel sjukvårdsutrustning, är det normalt att också priset stiger. Det högre priset är en viktig signal till producenter och distributörer att öka tillgången. Om det däremot framkommer att en aktör försöker begränsa utbudet och därigenom åstadkomma ett överpris, kan detta utgöra ett hinder för en effektiv varuförsörjning. När ett företag med en dominerande ställning tar ut ett överpris är detta ett förfarande som typiskt sett kan utgöra ett missbruk. Det skulle till exempel kunna röra sig om att företag samarbetar på ett konkurrensbegränsande sätt genom att komma överens om att strypa produktionen av bristvaror för att hålla uppe priset, eller att ett företag missbrukar sin dominerande ställning genom att ta ut överpriser.

Om Konkurrensverket får indikationer på att marknadsaktörer ägnar sig åt överprissättning kommer vi att prioritera sådana ärenden.

Samarbete mellan företag

Vad gäller konkurrensreglerna har vi förståelse för de utmaningar många företag och konsumenter står inför. Konkurrensverkets viktigaste uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både under krisen som vi befinner oss i nu, och när krisen är över och samhället återgår till det normala. De åtgärder som företagen vidtar under kristider får inte leda till att vi, när krisen är över, har marknader med en sämre konkurrens på lång sikt.

När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation kan det ge upphov till nya samverkansformer och åtgärder. Även under dessa tider behöver konkurrensreglerna beaktas. Det är de generella konkurrensreglerna som är tillämpliga, det vill säga förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Bedömningen av om ett samarbete eller förfarande begränsar konkurrensen beror, som alltid, av sammanhanget. Det finns inget specifikt undantag för samarbete mellan företag i kristider. Generellt sett är risken för att ett samarbete begränsar konkurrensen störst om de inblandade företagen är direkta konkurrenter.

Undantag från förbud mot avtal som begränsar konkurrensen

Som vanligt gäller att följande villkor måste vara uppfyllda för att ett undantag från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag ska vara tillämpligt:

  1. Företagen måste kunna visa att samarbetet bidrar till att förbättra produktionen, distributionen eller att det främjar tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande.
     
  2. Konsumenterna ska få en skälig del av den vinst som uppkommer genom samarbetet.
     
  3. De berörda företagen får bara åläggas begränsningar som är nödvändiga för att uppnå de positiva effekterna.
     
  4. Samarbetet får inte ge de berörda företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av de tjänster eller produkter som det handlar om.

Därutöver har vissa gruppundantag utfärdats för specifika typer av samarbete, som till exempel forskning och utveckling.

Om företag behöver samverka om samhällsviktig verksamhet är det viktigt att inte gå längre än nödvändigt och i största möjliga mån iaktta konsumenternas intressen. För att minska risken för negativ inverkan för konkurrensen kan det också vara viktigt med transparens mot kunder och konsumenter.

Även inom upphandlingsområdet kan en krissituation aktualisera anbudssamarbeten mellan leverantörer. Vår vägledning för samarbete kan användas till ledning när det är tillåtet att samarbeta.

Vägledning för samarbeten i upphandlingar

Upphandling i akuta situationer

Vi vill framhålla att upphandlingsreglerna inte stoppar inköp i akuta situationer. Med en akut situation menas att ett inköp måste ske inom en tidsram som inte gör det möjligt att genomföra en annonserad upphandling. För att kunna tillämpa undantaget gällande synnerlig brådska ska den upphandlande myndighetens behov vara nödvändigt att fylla inom tidsramen. Om man kan vänta med sitt inköp, så är undantaget inte tillämpligt. Vidare får den upphandlande myndigheten inte själv ha orsakat brådskan, utan den ska vara orsakad av händelser som den upphandlande myndigheten inte kunnat råda över. I detta fall kan nödvändiga och brådskande behov som uppstått på grund av pandemin anses vara orsakade av yttre omständigheter, vilket skulle innebära att undantaget är tillämpligt.

EU-kommissionen har publicerat ett meddelande om praktisk vägledning för att använda flexibiliteten i EU:s ram för offentlig upphandling.

Vägledning från Europeiska kommissionen om användningen av reglerna om offentlig upphandling i nödsituationen i samband med covid-19-krisen

Problem med skatteinbetalningar

Det finns flera företag som har fått problem med skatteinbetalningar. Eftersom det enligt 13 kap. 2 § LOU är obligatoriskt att utesluta anbudsgivare som inte fullgör sina skatter, innebär skatteskulder att sådana anbudsgivare ska uteslutas. Det finns dock en möjlighet att söka anstånd med skattebetalningar på grund av synnerliga skäl. Anstånd kan beviljas om det kan antas att betalningsförmågan återkommer efter ett kortare anstånd. Det pågår ett arbete med ett förslag på ytterligare möjligheter till anstånd som ska gälla retroaktivt från den 1 januari 2020. Det kan således finnas skäl att kontakta Skatteverket för att utreda om skyldighet att utesluta en anbudsgivare föreligger eller inte.

Skatteverkets information om anstånd med skattebetalning

Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverkets samlade information för företag

Byte av leverantör vid konkurs eller obestånd

Om en leverantör skulle vara oförmögen att fullfölja sina åtaganden i enlighet med avtal på grund av konkurs eller obestånd, finns det enligt 17 kap. 13 § LOU möjlighet att byta leverantör under vissa förutsättningar. Den nya leverantören ska till exempel träda in i den tidigare leverantörens ställe utan att detta innebär några väsentliga ändringar av kontraktet. Det ska vidare inte föreligga någon grund för uteslutning och den nya leverantören ska uppfylla de krav enligt 14 kap. 1–5 §§ LOU som ställdes på den tidigare leverantören.

Statsstödsregler

EU-kommissionen har ansvar för tillämpningen av EU:s regler om statligt stöd till företag. För aktuell information se kommissionens webbplats.

State aid rules and COVID-19 (på engelska)

Även Upphandlingsmyndigheten har information om statsstödsreglerna.

Upphandlingsmyndighetens information statsstödsreglerna

Samlad information hos Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten har samlat sitt stöd gällande offentliga affärer och uppdaterar informationen fortlöpande. Där finns bland annat ett stöd för akuta situationer och en samanställning över aktuella frågor och svar.

Upphandlingsmyndighetens information med anledning av covid-19

Upphandlingsmyndighetens stöd i samband med covid-19-pandemin

Konkurrensverkets verksamhet

Konkurrensverkets verksamhet bedrivs som vanligt med de praktiska begränsningar som kan följa av det rådande läget i samhället.

Om du har frågor eller vill få fördjupad information är du välkommen att ta kontakt med oss.

Lämna tips och klagomål

Tipsa oss om konkurrensproblem
Tipsa oss om upphandlingsproblem

Det går också bra att kontakta oss anonymt.

Lämna ett anonymt tips

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: