Regeringsuppdrag: Konkurrensen i Sverige

Tid:

12 feb kl: 10:00

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram en rapport som innefattar en genomgång av den svenska ekonomin utifrån ett konkurrensperspektiv. Uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 12 februari 2018.