Inbjudan till dialogmöte om översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Tid:

07 jun kl: 09:00 - 11:00

Plats:

PTS lokaler, Valhallavägen 117, Stockholm

Mötet är genomfört.

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket bjuder in till dialogmöte om översyn av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet.

I syfte att främja bredbandsutbyggnaden i Sveriges kommuner gjordes 2010 en överenskommelse mellan Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Konkurrensverket (KKV) om ett antal gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Under våren 2016 frånträdde SKL dessa gemensamma principer.

PTS och KKV:s gemensamma uppfattning är att de nu gällande principerna i huvudsak fortfarande är ändamålsenliga men att de kan förtydligas. Den gemensamma avsikten är att de reviderade principerna tydligare ska beskriva vad som är lämpligt utifrån de regelverk myndigheterna har att tillämpa. Dessutom behöver principerna bli mer spridda och kända av fler.

Vi bjuder därför in marknadens aktörer till ett informationsmöte den 7 juni 2016 och ett samråd under sommaren. Efter att ha tagit del av marknadens synpunkter hoppas vi kunna presentera ett nytt förslag till principer under hösten 2016, som vi då kommer att skicka ut på remiss till berörda.

PTS och KKV:s förhoppning är att underlag och information från marknadsaktörerna, inom ramen för informationsmötet och samrådet, ska bidra till att göra principerna tydligare och mer användbara för såväl kommunerna som för marknadens aktörer.

Agenda

  • Inledning av generaldirektörerna
  • PTS och KKV:s respektive roller och uppdrag
  • Nuvarande principer och möjliga förbättringsområden enligt PTS och KKV
  • Öppen diskussion: erfarenhetsutbyte kring användbarheten hittills och förslag som kan öka ändamålsenligheten

Tidpunkt: 7 juni 2016, kl 9.00-11.00

Plats: PTS lokaler, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan sker via e-post till Annika Bergelv Karlström, annika.bergelv.karlstrom@pts.se senast den 1 juni 2016.

Inbjudan

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet


För mer information:
Maria Wieslander, PTS konkurrensavdelning, tfn 08-678 56 31
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55
Johan Hedelin, avdelningen för analys, Konkurrensverket, tfn 08-700 1531