Domstolsförhandling om fiberetablering i Hässleholm i Patent- och marknadsdomstolen

Tid:

02 - 06 nov kl: 09:00 - 16:00

Den 2 november 2020 inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsdomstolen (PMD) mot Hässleholms kommun.

Konkurrensverket yrkade 2017 i en stämningsansökan att domstolen skulle förbjuda Hässleholms kommun att neka upplåtelse av mark till företag som vill etablera och sälja fiberanslutning till slutkund i Hässleholms kommun. Huvudförhandling i målet (PMD:s mål nr PMT 11545-17) ägde rum i januari 2019. I en dom den 8 mars 2019 gick PMD på Konkurrensverkets linje i alla sakfrågor i målet och biföll Konkurrensverkets talan.

Hässleholms kommun överklagade domen till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). I ett beslut den 27 januari 2020 (PMÖD:s mål PMT 3931-19) fann Patent- och marknadsöverdomstolen att PMD:s dom var så oklar att det inte gick att förstå vilket agerande som förbjöds i domen. PMÖD undanröjde därför PMD:s dom och återförvisade målet till PMD, där det nu handläggs i mål nr PMT 1212-20.