Innehåll på sidan

Vita jobb – uppföljning får göras av ombud

Upphandlingsreglerna förbjuder inte att ett ombud, till exempel en fackförening, kan kontrollera om leverantörer följer avtal efter att en offentlig upphandling är avslutad. Det framhåller Konkurrensverket i ett beslut.

Konkurrensverket har utrett om Malmö följt upphandlingsreglerna när kommunen använt den så kallade Vita jobb-modellens system för uppföljning av avtal. I modellen ingår att fackförbund utför viss uppföljning av det upphandlade kontraktet.

Uppföljning och kontroll av att avtalsvillkor har uppfyllts är en viktig uppgift i samband med offentlig upphandling.

 Utan uppföljning vet inte kommuner eller andra upphandlande myndigheter om de verkligen fått det som avtalats med leverantören. Rutiner för avtalsuppföljning bör vara en självklarhet, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har fått in klagomål på att Malmö stad anlitat en fackförening för att följa upp avtal mellan kommunen och leverantörer. Den vita jobb-modell som Malmö använder bygger dels på vissa särskilda kontraktsvillkor som leverantören åtar sig att följa, dels på uppföljning och kontroll av att dessa villkor uppfylls.

– Det juridiska ansvaret för uppföljning av avtal kan inte delegeras, det ligger alltid hos myndigheten. Men inget i upphandlingsreglerna hindrar att själva uppföljningen sker genom att någon annan anlitas, säger Dan Sjöblom.

Upphandlingsreglerna säger ingenting om vad en leverantör kan göra om denne anser att ett visst ombud går utöver sina befogenheter eller annars är olämpligt. Tvister avseende sådana frågor får lösas genom kontraktsrättsliga bestämmelser eftersom upphandlingen är avslutad. Konkurrensverket har inget tillsynsansvar avseende de kontraktsrättsliga frågorna och har avskrivit ärendet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-01

Pressmeddelande20 januari 2016