Innehåll på sidan

Välkommen till Konkurrensverkets nyhetsbrev om otillbörliga handelsmetoder

Sedan den 1 november är Konkurrensverket tillsynsmyndighet över lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det är alltså vår uppgift att se till att de nya reglerna efterlevs av de som omfattas av lagen. Det är ett viktigt uppdrag som vi tar oss an med stort engagemang. Ett prioriterat inslag i vårt arbete är dialog med marknaden och vi vill uppmuntra alla som har frågor eller funderingar att ta kontakt med oss. Det uppskattar vi.

I vårt första nyhetsbrev vill jag nu ta tillfället i akt och berätta hur vi ser på vårt uppdrag som tillsynsmyndighet över den nya lagen.

Konkurrensverket kommer fokusera på en effektiv tillsyn av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det är främst genom en effektiv tillsyn som vi uppnår syftet med lagen. Syftet med lagen är bland annat att skydda leverantörer mot oschysta handelsmetoder och motverka de obalanser i förhandlingsstyrka som råder mellan köpare och säljare av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

I praktiken innebär en effektiv tillsyn att vi kommer sträva efter en hög regelefterlevnad och att de otillbörliga handelsmetoder som räknas upp i lagen undanröjs. En hög regelefterlevnad kräver en hög regelkännedom, vilket medför att vi prioriterar kommunikation med marknaden. Det är viktigt att vi når ut med information om de nya reglerna, men det är också viktigt att vi får in synpunkter från marknadens aktörer.

Vår tillsyn kommer inledningsvis vara fokuserad på att reglerna följs, snarare än att driva tillsynsärenden med en sanktionsavgift som mål. Givetvis beror detta på omständigheterna i det enskilda fallet och som köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter ska man alltid vara medveten om att otillbörliga handelsmetoder kan resultera i en kännbar sanktionsavgift.

Som ett led i vår tillsyn vill vi även ge vägledning om hur vi anser att lagen ska tillämpas. Vi håller på att ta fram ställningstaganden om vår syn i vissa tillämpningsfrågor som uppfattas som oklara av aktörerna i livsmedelskedjan. Det första ställningstagandet planerar vi att publicera inom en snar framtid. Det kan även bli aktuellt att ge vägledning på annat sätt.

En förutsättning för att tillsynen ska fungera väl och för att vi ska få en mer välfungerande livsmedelskedja är att vi får in tips, klagomål och synpunkter från livsmedelskedjans aktörer. Vi sätter därför stort värde vid transparens och dialog och uppmanar alla aktörer i livsmedelskedjan att kontakta oss i det fall man har en fråga att lyfta.

Med hälsningar, Rikard Jermsten, generaldirektör.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-23

Artikel23 november 2021