Innehåll på sidan

Välkommen att lämna synpunkter till Konkurrensverkets förstudie om laddinfrastruktur och laddtjänster

Vi har nyligen inlett en förstudie i syfte att identifiera vilka frågor och områden som kan vara av intresse för en marknadsstudie om laddinfrastruktur och laddtjänster ur ett konkurrens- och/eller upphandlingsperspektiv. Nu bjuder vi in marknadsaktörer och andra intressenter att komma in med synpunkter och information om laddinfrastruktur och laddtjänster.

Att hitta effektiva lösningar för att uppnå Sveriges och EU:s miljö- och klimatmål samt målen i Parisavtalet och Agenda 2030 är av stor vikt. Elektrifiering av transportsektorn är en åtgärd för att nå Sveriges klimatmål – att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Tillgången till laddinfrastruktur och laddtjänster är av betydelse för att lyckas med omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Samtidigt är laddinfrastrukturen en ny infrastruktur och delvis nya marknader håller på att växa fram.

Varför genomför vi förstudien?

Vi har sett att det finns många frågeställningar som kan vara intressanta att studera närmare ur ett konkurrens- och/eller upphandlingsperspektiv, men att det är ett allt för brett område för att inkludera samtliga i en marknadsstudie. Därför genomför vi nu en förstudie, innan marknadsstudien, för att identifiera de delområden som är mest väsentliga för oss som förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor att undersöka närmare.

Förstudien planeras färdigställas i september och ska resultera i ett beslutsunderlag om huruvida Konkurrensverket ska genomföra en marknadsstudie eller inte, och vad den i så fall ska omfatta.

Vilka aktörer vill vi komma i kontakt med?

Under förstudien vill vi gärna att aktörer som är verksamma inom laddinfrastruktur och/eller laddtjänster kontaktar oss med synpunkter, underlag och information som kan bidra till att vi får en så heltäckande bild som möjligt av hur marknaderna för laddinfrastruktur och laddtjänster fungerar och utvecklas, samt vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Alla aktörer är välkomna! Till exempel branschorganisationer, fastighetsägare, nätägare, laddoperatörer, installatörer, aktörer som erbjuder kringtjänster och andra som ser att de vill bidra till en väl fungerande konkurrens i Sverige.

Lämna dina synpunkter

Kontakta Karin Morild via e-post karin.morild@kkv.se eller mejla konkurrensverket@kkv.se och hänvisa till diarienummer 320/2022, senast 15 juni för att bidra till förstudien. Synpunkter som kommer senare tar vi givetvis också gärna emot men de kanske inte hinner omhändertas inom ramen för förstudien.

För ytterligare information

Karin Morild, projektledare, 08-700 16 20, karin.morild@kkv.se

Senast uppdaterad: 2022-05-11

Nyhet11 maj 2022