Innehåll på sidan

Utredning om konkurrensbegränsande samarbete bland företag inom försäljning av färg- och byggprodukter avslutad

Konkurrensverket har utrett ett misstänkt konkurrensbegränsande samarbete bland företag aktiva inom försäljning av färg- och byggprodukter. Misstanken bestod i att företagen utbytt information på ett otillåtet sätt samt att de samordnat sig i en form av en bojkott. Konkurrensverket avslutar nu utredningen utan att vidta åtgärder.

Konkurrensverket har utrett om företagen har överträtt förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete genom att avtala eller samordna sig om kollektiv bojkott av vissa bedömningssystem eller genom att utbyta strategisk information. Överenskommelser om kollektiv bojkott och informationsutbyte mellan konkurrenter som är ägnat att undanröja osäkerheten om hur företagen har för avsikt att agera, är förfaranden som kan utgöra allvarliga överträdelser av konkurrensreglerna.

Konkurrensverket har tagit del av mejlkorrespondens där vissa företag uttalat sig om sina avsikter gällande användandet av olika bedömningssystem. Några företag uttryckte även att de var positivt inställda till att nå ett samförstånd kring registrering av produkter och bemötande av kunder i frågor om bedömningssystem.

Eftersom informationen som delats i mejlkorrespondensen avsåg företagens framtida agerande på marknaden skulle det kunna vara fråga om strategisk information som inte är tillåten att dela med konkurrenter. Mejlväxlingarna skulle även kunna tolkas som att företagen försökte uppmuntra varandra till bojkott av vissa bedömningssystem.

Emellertid tycks agerandet inte ha lett till att någon otillåten samordning har kommit till stånd eftersom ett av företagen snabbt och tydligt tog avstånd från agerandet och tydliggjorde att företaget ansåg att det var i strid med konkurrensreglerna. Avståndstagandet följdes därefter av flera andra företag.

Konkurrensverkets bedömning är att de tydliga avståndstagandena som gjordes kan antas ha avsevärt minskat risken för att företagen skulle ha samordnat sina beteenden. Konkurrensverket väljer därför att avsluta utredningen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-07-08

Nyhet8 juli 2021