Innehåll på sidan

Tillsyn av upphandlingar ger resultat

Flertalet av de upphandlande myndigheter som har varit föremål för Konkurrensverkets tillsynsbeslut ändrar i sina rutiner. Det framgår av en kartläggning som Konkurrensverket har gjort.

De förändringar som gjorts är till exempel ändrade inköpsrutiner, arbetssätt och arbets- eller rollfördelning. Detta visar att flertalet kommuner och myndigheter som är föremål för tillsyn tar till sig av besluten och förebygger att samma sak inte ska hända igen.

– Det är glädjande att vår tillsyn bidrar till bättre upphandlingsverksamheter och att många förbättrar sitt arbete genom att ändra i rutiner och prioriteringar. Vårt tillsynsarbete ger resultat, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har gjort en enkät till de kommuner och andra upphandlande myndigheter som varit föremål för tillsynsbeslut som inte lett till krav på böter/upphandlingsskadeavgift. Det kan handla om ärenden som legat längre bak i tiden eller som av andra anledningar inte kunnat leda till krav på böter.

– Även i de fall där vi inte kan gå till domstol är det viktigt att ge vägledning. Vi vill visa hur vi som tillsynsmyndighet tolkar lagen. Det kommer på sikt leda till att fler gör rätt från början, säger Dan Sjöblom.

Av rapporten med titeln ”Tillsyn ger resultat – Uppföljning av Konkurrensverkets tillsynsbeslut” framgår också att Konkurrensverkets beslut och skrivelser uppfattas som enkla och begripliga och med tydliga slutsatser. I enkätsvaren finns också förslag till ytterligare förbättringar. Det handlar till exempel om önskemål om bättre dialog inför besluten, kortare handläggningstider och tidsgräns för hur gamla ärenden som ska granskas.

Tidigare har Konkurrensverket gjort en liknande undersökning om effekterna hos de upphandlande myndigheter som dömts att betala böter/upphandlingsskadeavgift som en följd av Konkurrensverkets tillsynsarbete. Även den uppföljningen visade på positiva resultat av tillsynen.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-03-02

Pressmeddelande8 mars 2016