Innehåll på sidan

Rekordmånga anmälda företagsförvärv under 2021

2021 beskrivs av många som ett rekordår vad gäller antalet transaktioner eller företagsförvärv. Gott om kapital, låga räntor och hög investeringsvilja förs fram som bakomliggande faktorer. Trenden har också påverkat antalet förvärvsprövningar hos Konkurrensverket, berättar Maria Ulfvensjö Baltatzis som är funktionsansvarig för koncentrationsärenden på Konkurrensverket.

Hur många anmälningar om företagskoncentrationer kom in till Konkurrensverket under 2021?

– Under 2021 registrerades 135 anmälningar om företagskoncentration, att jämföra med 80 året dessförinnan.

Är det ett rekord i antalet anmälningar? Hur har det sett ut om man tittar längre tillbaka i tiden?

– Man får gå tillbaka till 1990-talet för att hitta liknande nivåer på antalet anmälningar. Men då såg konkurrenslagens tröskelvärden för anmälningsplikt annorlunda ut, vilket resulterade i många anmälningar med liten relevans för konkurrensen på den svenska marknaden. Sedan skedde successiva förändringar i tröskelvärdena för att försöka få större träffsäkerhet i anmälningsplikten. Nuvarande tröskelvärden fastställdes i november 2008 och ledde, tillsammans med lågkonjunkturen 2008–2011, till en kraftig nedgång med som lägst 36 anmälningar 2012. Sedan dess har antalet ökat och har de senaste fyra åren legat på 74–80 stycken om året.

Hur många förvärvsprövningar har avslutats under året?

– Totalt avslutades 139 ärenden under 2021. Av de beslut som fattades avsåg fyra stycken förvärv som gått till särskilda undersökning eller ”fas 2” som det också kallas. Under 2020 avslutades ett ärende i fas 2.

Hur har det stora antalet anmälningar påverkat handläggningstiden för förvärv?

– Trots att ärendemängden ökade med närmare 70 procent, och antalet särskilda undersökningar var större än under 2020, gick den genomsnittliga handläggningstiden för ett ärende i fas 1 ändå ner från 16 arbetsdagar 2020 till 14 arbetsdagar 2021. Så här vill jag verkligen ge en eloge till medarbetarna.

Är det dags att ändra tröskelvärdena igen eftersom det kommer in så många anmälningar?

– Det verkar just nu råda en ovanligt hög förvärvsaktivitet. Därför är det stora antalet anmälningar i sig inte skäl att se över tröskelvärdena. Vi försöker i stället effektivisera våra processer för prövningen. Däremot har Konkurrensverket nyligen i rapporten "Konkurrensen i byggmaterialindustrin" fört fram att vi ser ett behov av nya verktyg för konkurrenstillsynen, där ett skulle vara att kunna ålägga företag i särskilt utsatta branscher om att informera oss om förvärv även om de inte är anmälningspliktiga.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-01-27

Artikel27 januari 2022