Innehåll på sidan

Nya upphandlingsregler från 1 februari

Den 1 februari 2022 träder nya regler för offentliga upphandlingar i kraft. Syftet med lagändringarna är bland annat att förenkla tillämpningen av upphandlingsreglerna och att ge upphandlande myndigheter mer flexibilitet vid genomförandet av upphandlingar.

De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden, upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster och för efterannonsering. Förändringarna berör samtliga lagar inom upphandlingsområdet. Många av de förändringar som sker innebär inte att några nya regler införs, utan endast att befintliga regler flyttas till andra kapitel i lagen för ökad tydlighet. Lagen om upphandling av koncessioner berörs dock endast vad avser reglerna om efterannonsering.

Några av förändringarna är:

 • Nya kapitel för upphandling under tröskelvärdena och för direktupphandling införs för att underlätta för upphandlade myndigheter. Förändringen innebär att upphandlande myndigheter till största delen kan tillämpa relevant kapitel utan hänvisningar till andra kapitel i lagarna.
   
 • Kravet att använda ett visst upphandlingsförfarande för upphandlingar under tröskelvärdena tas bort. Upphandlande myndigheter får utforma sin upphandling på det sätt som är mest ändamålsenligt. Det valda tillvägagångssättet ska vara förenligt med de EU-rättsliga principerna.
   
 • Nya direktupphandlingsgränser för vissa upphandlingar av varor och tjänster (700 000 kronor för upphandling enligt LOU och 1 200 000 kronor för upphandling enligt LUF och LUFS. För sociala tjänster och andra särskilda tjänster uppgår direktupphandlingsgränsen till ca 7,8 miljoner kronor.)
   
 • Ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol. Undantaget innebär att en upphandlande myndighet kan genomföra en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av vissa omständigheter under en överprövningsprocess. Undantaget gäller endast upphandlingar till värden som understiger tröskelvärdena. Vid beräkningen ska 5 kapitlet LOU och LUF tillämpas.
   
 • Beräkning av en upphandlings värde ska enbart ske utifrån reglerna i 5 kapitlet LOU och LUF (tidigare reglerades värdeberäkningen i både 5 kapitlet och 19 kapitlet i LOU och LUF).
   
 • Det införs en nedre gräns för när en efterannonsering ska genomföras. Gränsen för efterannonseringsskyldigheten är 700 000 kronor i LOU och 1 200 000 kronor i LUF, oavsett vilka varor eller tjänster upphandlingen avser.
   
 • Vissa regler har tagits bort ur lagstiftningen. Det gäller bland annat regler som på ett tydligt sätt följer av principerna. Tanken är att inte tynga regelverket med bestämmelser som kan utläsas av principerna.

Informationen på vår webbplats kommer vara uppdaterad i enlighet med de nya reglerna per den 1 februari.

Vårt arbete med att analysera förändringarna pågår och i samband med detta kommer vi att följa utvecklingen för att se vilka frågor som uppkommer vid tillämpningen. Vi avser att återkomma med ytterligare information kring dessa frågor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-01-27

Nyhet27 januari 2022