Innehåll på sidan

Lämna synpunkter inför uppdrag att undersöka om det behövs organisatoriska förändringar för Konkurrensverket

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att undersöka om ett genomförande av förslaget om utökad beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden om konkurrens- och utredningsskadeavgift föranleder organisatoriska förändringar inom verket.

Konkurrensverket ska enligt uppdraget se över den interna beslutsfunktionen och uppdelningen mellan utredande och beslutande funktioner i vår tillsynsverksamhet i syfte att säkerställa en rättssäker ordning. Konkurrensverket ska även redovisa relevanta rekommendationer inom området från t.ex. OECD och hur andra jämförbara konkurrensmyndigheter inom EU har löst frågan.

Konkurrensverket ska lämna nödvändiga författningsförslag. Eventuella kostnader och andra konsekvenser, särskilt verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella, ska redovisas. Konkurrensverket ska inhämta synpunkter från Statskontoret och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2020.

Vi vill nu hämta in synpunkter från våra intressenter på frågorna som ska undersökas i arbetet. Konkurrensverket kommer att överväga behovet av att anordna ett rundabordssamtal eller en videokonferens med intressenter för att diskutera aktuella frågor med anledning av regeringsuppdraget. Information kommer att publiceras på Konkurrensverkets webbplats om det blir aktuellt med ett sådant möte.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-09

Nyhet17 mars 2020