Innehåll på sidan

Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn 2021

I tillsynsrapporten för 2021 ger vi en fördjupad bild av Konkurrensverkets tillsynsverksamhet under förra året. Vi berättar också hur vi ser på den framtida utvecklingen. Med rapporten vill vi visa hur vår tillsynsverksamhet bidrar till en samhällsutveckling som kommer både konsumenter och företag till del.

Tillsynsrapporten består av aktuell statistik och redogörelser för de ärenden vi har utrett under 2021. Vi beskriver också vårt omfattande internationella engagemang och de förändringar som är att vänta när det gäller de regelverk vi har i uppdrag att vaka över.

Trots att förra året till stor del genomförts genom distansarbete och att restriktioner i viss mån påverkat utredningsarbetet, har tillsynsverksamheten fortskridit under året med i stort sett samma antal beslut inom både konkurrens- och upphandlingstillsynen som tidigare år. Antalet anmälda företagskoncentrationer ökade dock med cirka 70 procent jämfört med 2020, vilket har inneburit att en större andel av Konkurrensverkets utredningskapacitet gick åt till förvärvsprövningar än tidigare år.

Under 2021 har vi också tagit oss an nya uppdrag i form av tillsyn över den nya lagen om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, samt att vara registermyndighet för annonsdatabaser vad gäller upphandling.

Konkurrenstillsynen kommer framöver att påverkas av de översyner av viktiga gruppundantagsförordningar, riktlinjer och tillkännagivanden samt det lagstiftningsarbete som pågår på europeisk nivå. Vi deltar aktivt i detta arbete genom att lämna synpunkter och bidra i diskussionerna om EU:s konkurrenspolitik.

Den 1 februari 2022 trädde nya upphandlings¬regler i kraft. Det kommer att påverka vår tillsyn på flera sätt och bland annat kräva att vi gör en del ytterligare utredning i våra ärenden. Här är Konkurrensverkets målsättning, förutom att bidra till rättssäkerhet, att vårt tillsynsarbete ska medverka till att klargöra rättsläget för både upphandlande myndigheter och leverantörer.

För vårt nyaste tillsynsområde otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan kommer vi under 2022 att lämna uppbyggnadsarbetet bakom oss och vara ännu mer utåtriktade i vår tillsyn.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-04-07

Nyhet7 april 2022