Innehåll på sidan

Konkurrensverket är redo för förändringar

Efter ett intensivt utvecklings- och förberedelsearbete är Konkurrensverket nu redo för de förändringar som 2021 medför i form av nya regler och utökade befogenheter. Anpassade rutiner och nya funktioner ska stödja den befintliga verksamheten, och se till att Konkurrensverket kan ta sig an sina nya uppgifter.

– 2021 blir ett spännande år för Konkurrensverket. Vi ska införliva nya regler och ta oss an nya uppdrag. Det är ganska omfattande förändringar vi står inför och redan förra året inledde vi arbetet med att förbereda oss för allt det nya. Vi har på olika sätt anpassat verksamheten och är nu redo att ta oss an våra nya uppgifter, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Det utvecklings- och förberedelsearbete som präglade Konkurrensverket under 2020, och som delvis fortfarande pågår, involverar ett stort antal medarbetare på Konkurrensverket. En av dem är Erik Westerström som är projektledare för arbetet med att förbereda verksamheten för nya bestämmelser i konkurrenslagen som träder i kraft den 1 mars. De har sin grund i ett EU-direktiv från 2018 som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU.

– En stor del av våra förberedelser har handlat om att utbyta erfarenheter med andra konkurrensmyndigheter i EU och kartlägga hur de arbetar. Det har lagt grunden för vårt interna utvecklingsarbete, säger Erik Westerström.

Nya verktyg till Konkurrensverkets förfogande

I och med att konkurrenslagen anpassas till EU-direktivets bestämmelser får Konkurrensverket nya verktyg till sitt förfogande, bland annat en ny sanktionsrätt i form utredningsskadeavgift. Det ger Konkurrensverket möjlighet att utdöma en avgift i de fall företag inte fullt ut medverkar i utredningsarbetet. Avgiften kan till exempel bli aktuell om företag som är föremål för utredningen lämnar ofullständiga eller vilseledande uppgifter som svar på ett åläggande att lämna uppgifter eller handlingar. Konkurrensverket får även utökade befogenheter i samband med platsundersökningar hos den som är föremål för utredning. Konkurrensverket ska få försegla företagslokaler, bokföring eller affärshandlingar i den omfattning som det är nödvändigt för att genomföra undersökningen. Ett mer utvecklat internationellt samarbete mellan myndigheter ingår också.

– De här förändringarna innebär att vi måste ha en genomtänkt ordning för hur vi i fortsättningen ska arbeta och vi har lagt särskild vikt vid att utveckla rutiner och metodstöd som ska stödja oss i arbetet med att tillämpa de nya reglerna, säger Erik Westerström.

I det beslut om utökade befogenheter för Konkurrensverket som riksdagen fattade beslut om den 27 januari ingår också beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket har sedan tidigare rätt att fatta beslut i frågor om företagskoncentrationer och rätt att ålägga företag att upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden.

Ny funktion för oberoende granskning

Parallellt med det arbete som har gjorts för att förbereda verksamheten för de nya reglerna har även arbete med att införa vissa andra förändringar gjorts. Dit hör bland annat arbetet med att inrätta en funktion för oberoende granskning av utredningar i konkurrenstillsynen. Dessutom har en verksjuridisk funktion med ansvar bland annat för frågor relaterade till parters processuella rättigheter i utredningar i konkurrenstillsynen inrättats. Ida Blomqvist, verksjurist på Konkurrensverket, har varit projektledare för arbetet med att inrätta funktionerna.

– Arbetet bedrevs under 2020 och de nya funktionerna finns på plats sedan 1 januari i år, säger Ida Blomqvist.

Syftet med den oberoende granskningen är att ge generaldirektören stöd när det slutliga beslutet ska fattas genom att tillföra ytterligare ett perspektiv som är oberoende från den tidigare utredningen och kvalitetssäkringen. Funktionen ska vara oberoende i förhållande till utredningen och självständigt bidra med sin analys och sina slutsatser inför beslutet. Den oberoende granskaren ska rapportera direkt till generaldirektören.

– Den oberoende granskarens uppgift är att bidra med ett oberoende och ett självständigt perspektiv på utredningen, säger Ida Blomqvist.

Internt stöd för tillsynsenheterna

Den nyinrättade verksjuridiska funktionen är placerad på enheten för verksjuridik och internationella frågor och därmed organisatoriskt åtskild från tillsynsenheterna. Förutom sitt ansvar för verksjuridiska frågor har den verksjuridiska funktionen ansvar för frågor relaterade till enskildas rättigheter, däribland parternas processuella rättigheter, i samband med att Konkurrensverket fullgör sina uppgifter på konkurrens- och upphandlingsområdet.

– Funktionen ska fungera som ett internt stöd för tillsynsenheterna i dessa frågor, säger Ida Blomqvist.

Interna tidsfrister i utredningsarbetet är ytterligare en del i det paket av åtgärder som Konkurrensverket har infört sedan årsskiftet. Syftet med tidsfristerna är bland annat att ytterligare effektivisera tillsynsverksamheten och bland annat ge de företag som är föremål för utredning snabbare besked om beslut.

– Vårt förändringsarbete har gått i mål och resulterat i flera viktiga åtgärder, men självklart är vi medvetna om att vi kommer ha ett fortsatt behov av att bedriva kontinuerlig utveckling i takt med att vår erfarenhet av de nya uppgifterna växer, säger Rikard Jermsten

Länkar

Regeringens proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter

De nya bestämmelser i konkurrenslagen som träder i kraft den 1 mars 2021 är föranledda av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018.

Senast uppdaterad: 2021-04-21

Artikel11 februari 2021