Innehåll på sidan

Inbjudan att lämna synpunkter på ställningstagande om när en köpare behöver betala om en betalningsperiod löper ut på en helgdag

Konkurrensverket har tagit fram ett förslag till ställningstagande om när en köpare behöver betala om en betalningsperiod löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag. Konkurrensverket välkomnar synpunkter på utkastet till ställningstagande.

Den 1 november 2021 trädde lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) i kraft. I samband med att lagen trädde i kraft framkom att det råder oklarheter om vad som gäller för det fall att den sista dagen i en betalningsperiod infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag. I detta ställningstagande avser Konkurrensverket att ge vägledning i frågan.

Innan Konkurrensverket fattar ett slutligt beslut om ställningstagandets utformning bjuder vi in intressenter att lämna eventuella synpunkter.

Konkurrensverket har tidigare bland annat gett vägledning i frågan om snuslikande produkter omfattas av LOH i ett ställningstagande och gett vägledning i frågan om finansieringsupplägg i leverantörskedjan och dess förhållande till LOH i ett annat ställningstagande. Konkurrensverket avser att återkomma med liknande vägledning även i andra frågor.

Lämna skriftliga synpunkter

Skriftliga kommentarer på Konkurrensverkets utkast till ställningstagande kan skickas till registrator@kkv.se senast den 16 december 2022. Ange dnr 620/2021.

Lämna synpunkter vid möte

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor till oss med anledning av utkastet till ställningstagande vid ett möte i Konkurrensverkets lokaler den 15 december 2022 kl. 10.00–11.30. Det går också bra att delta vid mötet digitalt via Zoom. Under mötet kommer även Konkurrensverkets utkast till ställningstagande om när en köpare anses ha betalat inom 30 dagar, med dnr 763/2022, behandlas.

Anmäl dig till det mötet via mejl till joakim.palm@kkv.se senast den 14 december 2022. I mejlet behöver du ange kontaktuppgifter till de personer som ska delta och om personen deltar fysiskt på plats i Konkurrensverkets lokaler eller digitalt. En inbjudan till mötet inklusive länk till det digitala mötesrummet kommer att skickas via mejl till de personer som anmäler sig till mötet.

Har du frågor om konsultationen?

Kontakta föredragande jurist Joakim Palm (joakim.palm@kkv.se) eller enhetschef Martin Bäckström (martin.backstrom@kkv.se).

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-25

Nyhet25 november 2022