Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård

Vilken utformning av vårdvalssystem ger mest nyetablering? Erfarenheter från vårdvalsreformen inom primärvård

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM Kvalitetskonkurrensen fungerar bra med vårdvalssystem i primärvården. När valfriheten ökar genom fler privata alternativ, ökar kvaliteten hos både privata som offentligt vårdmottagningar. Detta innebär att reformen är till nytta även för patienter som inte gör ett aktivt val av vårdcentral. Det visar den rapport som fil. dr Karl Lundvall gjort på uppdrag av Konkurrensverket. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM På uppdrag av Konkurrensverket har professor Tom Madell belyst behovet av rättsmedel och möjligheten att föra talan inför domstol i LOV (lagen om valfrihetssystem) relaterade ärenden. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Val av primärvård: resultat från en brukarundersökning baserad på invånarepaneler

Val av primärvård: resultat från en brukarundersökning baserad på invånarepaneler

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010, VALFRIHETSSYSTEM Konkurrensverket har gett docenterna Lars Nordgren och Bengt Åhgren i uppdrag att genomföra en brukarundersökning om invånarnas benägenhet att aktivt välja vårdtagare inom primärvården, samt vilka faktorer som spelar in om ett aktivt val görs.

Läs mer och beställ/ladda ner

Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud

Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet. Kriterier för undantag från förbud

KONKURRENS, UPPDRAGSFORSKNING, 2010 På uppdrag av Konkurrensverket har docent Henrik Jordahl utrett kriterier för undantag från en förbudsregel för myndigheter att bedriva näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Det är författaren som svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner

Certifiering, konkurrens och handel

Certifiering, konkurrens och handel

KONKURRENS, FORSKNING, UPPDRAGSFORSKNING, 2009 På uppdrag av Konkurrensverket har fil.mag. Anna Andersson och docent Joakim Gullstrand analyserat frågan om, i vilken grad och till vilken effekt frivilliga märkningssystem utgör handelshinder eller inte. Det är författarna som själva svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Läs mer och beställ/ladda ner