Bedömningskriterier och betygsskala

Rådsledamöternas bedömning av nya ansökningar

Samtliga ansökningar bedöms av tre rådsledamöter (huvudbedömare) enligt skalan 1-5. Utöver detta bedöms ansökningarna av chefsekonomen och forskningssamordnaren (rådssekreteraren) på Konkurrensverket. Rådssekreteraren utser efter februarimötet vilka ledamöter som ska vara huvudbedömare för respektive ansökan så att det blir någorlunda jämn arbetsbelastning samt att ledamotens kompetens matchas med ansökan. Dessutom är ambitionen att alltid ha en bedömare från en annan ämnestillhörighet i syfte att få en mer tvärvetenskaplig bedömning av ansökningarna.

Det övergripande bedömningskriteriet är att det ska vara god forskning med relevans för Konkurrensverkets verksamhetsområden. Denna bedömning görs utifrån följande kriterier: projektets syfte och metod, forskarens kompetens, projektets relevans samt projektets kostnad. Slutligen ges en sammantagen bedömning i en femgradig skala, 1-5.

Sammanvägning

Huvudbedömarnas betygsbedömning av respektive ansökan och Konkurrensverkets interna bedömning vägs ihop, vilket innebär att ledamöternas betygsbedömning har större genomslag än Konkurrensverkets bedömning. Detta leder till en första ranking och utgångspunkt för diskussion inför rådsmötet som hålls under maj månad. Rådssekreteraren sammanställer gjorda bedömningar och distribuerar det till alla ledamöter inför maj-mötet.

Rådet för forskningsfrågors årliga maj-möte

Rådsmötet i maj har till uppgift att diskutera de ansökningar som inkommit samt lämna förslag på vilka som ska få forskningsanslag. Listan på ansökningar gås igenom med start utifrån de ansökningar som har fått högst ranking.

Respektive ansökan har tre huvudbedömare som börjar med att ge sina synpunkter på ansökan och sedan är ordet fritt för övriga ledamöter samt bedömarna från Konkurrensverket. Alla ledamöter har rätt att lyfta fram och diskutera ansökningar som de bedömer är angelägna. Rådssekreteraren har till uppgift att se till att jävsreglerna följs under mötet och senare skriftligen dokumentera detta i ett protokoll.

Läs mer om hur jävsfrågor hanteras

Antalet ansökningar som blir föremål för diskussion beror på hur mycket forskningsmedel som finns tillgängligt under innevarande budgetår. Vanligtvis diskuteras även ett par ansökningar extra som reserver till de ansökningar som rådet lämnar som rekommendation till GD för beslut . Rådets samlade rekommendation till generaldirektören protokollförs. Generaldirektörens fattar inte beslut vid sittande möte utan beslut tas vid ett senare tillfälle.

Senast uppdaterad: