Low Prices 2003

Kan priser vara för låga? Ja, om ett dominerande företag försöker driva ut sina konkurrenter genom att underprissätta kan det i förlängningen leda till minskad konkurrens och högre priser. För att lära mer om det svåra ämnet underprissättning bjöd Konkurrensverket in ledande forskare på området att skriva bidrag till antologin ”The Pros and Cons of Low Prices”.

Forskningsantologin är tänkt som ett bidrag till den stimulerande diskussion som pågår om dessa frågor. I det första kapitlet går William J. Baumol (New York University and Princeton University) igenom de grundläggande principer man måste ta hänsyn till när man undersöker om ett pris är för lågt.

Andrew Eckert och Douglas S. West (båda från University of Alberta) tar upp frågan om hur man ska bedöma företag som sätter lågt pris på en lockvara för att få kunder att köpa andra varor när de ändå är i butiken.

Paul A. Grout (University of Bristol) analyserar prisklämning, alltså situationen när ett vertikalt integrerat företag tar ut ett högt pris för insatsvaran till sina konkurrenter på nedströmsmarknaden samtidigt som det tar ut ett lågt internpris.

Avslutningsvis går Adriaan ten Kate (Mexikanska konkurrensmyndigheten) och Gunnar Niels (OXERA, Oxford) in på frågan om när ett lågt introduktionspris kan var legitimt.

Sammantaget visar bidragen i ”The Pros and Cons of Low Prices” att det är mycket viktigt att vara noggrann i analysen av underprissättningsärenden. Behovet av både teoretisk och tillämpad ekonomisk analys är stort.

Relaterad information