Antritrust in Two-Sided Markets 2014

Varje år arrangerar Konkurrensverket ett internationellt forskningsseminarium under temat The Pros and Cons. Vid seminariet presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning inom konkurrensrätten. Temat för 2014 års Pros & Cons seminarium var The Pros & Cons of Antitrust in Two-Sided Markets.

Läs programmet

 Deltagarna i The Pros and Cons 2014

Deltagare vid årets seminarium (bakre raden från vänster): Salvatore Rebecchini, Chris Walters, Markus Reisinger, Sheldon Mills, Alfonso Lamadrid, Dan Sjöblom (GD Konkurrensverket), Alexis Walckiers, Lapo Filistrucchi, Andrea Amelio, Cristina Caffarra; (främre raden från vänster) Lena Fredriksson (Konkurrensverket), Özlem Bedre-Defolie, Birgit Schwabl-Drobir, Rita Wezenbeek, Nicolas Petit, Katarzyna Czapracka.   

Referat

Konferensens inleddes med en introduktion av moderatorn Cristina Caffarra (Vice President, Head of European Competition Practice, Charles River Associates). Caffara började med att påpeka att föremålet för året konferens – tvåsidiga marknader – har betydelse både inom akademien och konkurrenspolitiken. Hon ansåg att denna betydelse understrukits av att Jean Tirole tilldelades årets Nobelpris i ekonomi, bland annat på grund av hans forskning om tvåsidiga marknader.

Caffara påtalade också de skillnader som hon anser finns mellan USA och Europa vad gäller förhållningssättet till tvåsidiga marknader. Hon upplever att det bland amerikanska tjänstemän och domare finns en mer avslappnad attityd till tvåsidiga marknader, medan deras europeiska motsvarigheter tenderar att vara mer obekväma när de ställs inför tvåsidiga marknader – i synnerhet i relation till bedömningarna som måste göras inom artikel 101(1) och 101(3).

Efter den introduktionen tog Alfonso Lamadrid de Pablo (Senior Associate, Garrigues i Bryssel), plats i talarstolen. Temat för hans presentation var behovet av en koppling mellan de akademiska och teoretiska insikterna inom området och den praktiska legala tillämpningen.

Lamadrid nämnde att alla konkurrensrättsärenden är speciella, men att tvåsidiga marknader faktiskt är någonting unikt, inte minst vad gäller de mångbottnade effekter på konkurrensen som nätverkseffekter ger upphov till. Lamadrid ansåg att det ofta är de potentiellt negativa effekterna av dessa nätverkseffekter som hålls fram, vilket inneburit att fokus ofta legat på den konkurrensbegränsande potentialen hos tvåsidiga marknader, snarare än på de effektivitetsvinster som kan finnas. Han framhöll att den rättsliga analysen av två-sidiga marknader har lidit av en restriktiv tolkning av 101(3), som bland annat innebär att effektivitetsvinster som uppnås i relation till konsumenter på den ”andra” sidan av marknaden inte alltid beaktas på ett adekvat sätt. Lamadrid avslutade sitt anförande med att mana till ödmjukhet och försiktighet inför det faktum att konkurrensrätten i allmänhet är felbar – inte bara i relation till komplexa flersidiga marknader.

Nästa presentation kom från Lapo Filistrucchi (Tenured Researcher vid universitet i Florens och Associate Professor vid universitetet i Tilburg). Presentationen, som handlade om skillnader och likheter mellan tvåsidiga marknader och komplementära produkter, inleddes med en reflektion om att teorin om tvåsidiga marknader vunnit uppmärksamhet på grund av att den bryter mot en del traditionella uppfattningar om hur marknader fungerar. Utifrån en enkel ekonomisk modell över konkurrensen när TV-kanaler måste konkurrera om å ena sidan annonsörer och å andra sidan tittare, visade Filistrucchi hur indirekta nätverkseffekter påverkar hur marknaden reagerar på förändringar i utbjudna kvantiteter reklam. Monopol kan i detta sammanhang under vissa förutsättningar leda till lägre priser än konkurrens. Filistrucchi avslutade presentationen med att påpeka att tvåsidigheten på en marknad kan göra att bedömningen av välfärdseffekterna av olika förfarande kan skilja sig från bedömningen på en enkelsidig marknad. 

Förmiddagspasset avslutades med ett anförande från Markus Reisinger (Professor and Chairholder, WHU – Otto Beisheim School of Management).  Ämnet för anförandet var tvåsidiga mediemarknader, med tonvikt på internet och bias hos sökmotorer.

Vad gäller skillnaden mellan traditionella medier och medier på internet påtalade Resinger att det i relation till traditionella medier är viktigt att annonsera på flera reklamplatser för att nå alla konsumenter, medan det normalt sett inte är så beträffande medier på internet, eftersom konsumenter i större utsträckning besöker flertalet webbplatser. Vad gäller sökmotorer uppmärksammade Reisinger åhörarna på att det finns en spänning mellan organiska och sponsrade länkar. Organiska länkar baseras på sökmotorns algoritm i relation till sökorden. Sponsrade länkar har annonsörer betalat för. Hur sökmotorn prioriterar mellan organiska och sponsrade länkar påverkar sökmotorns kvalitet i konsumenternas ögon.

Först ut efter lunchen var Özlem Bedre-Defolie (Assistant Professor, European School of Management and Technology) med en presentation om de ekonomiska aspekterna av betalkort. Hon inledde presentationen med att förklara på vilket sätt multilaterala förmedlingsavgifter (”MIF”) mellan banker spelar roll för marknadens funktionssätt. Med den utgångspunkten visade hon sedan hur MIF kan leda till marknadsmisslyckanden och framför allt hur konkurrens mellan betalkortplattformar enbart kan korrigera snedvridningar avseende avgifterna men inte avseende totalpriset för transaktionerna. Bedre-Defolie påpekade också hur det faktum att handlare ofta har avtal med flera kortföretag, medan konsumenter ofta använder bara ett kort, kan leda till högre MIF. Slutligen gick Bedre-Defolie igenom alternativa sätt som myndigheter kan förhålla sig till multilaterala förmedlingsavgifter, som t.ex. förbud eller inte förbud av extraavgifter vid kortköp eller ett tak för den multilaterala förmedlingsavgiften.

Näst på tur i talarstolen var Katarzyna Czapracka (Associate, White & Case, Bryssel) med en presentation som också rörde betalkortsmarknaden, men den här gången från ett mer juridiskt perspektiv. Presentationens fokus låg på lärdomarna från den praxis som upparbetats inom betalkortsområdet, särskilt från fallen rörande Visa II (2002) och Mastercard (2014). I Visa II ansågs MIF kunna falla under 101(3) under förutsättning att de är publika och baserade på kostnader som utgivande banker uppbär vid utförandet av tjänster som gynnar anslutningsbanker. I Mastercard ansåg domstolen att MIF inte träffades av 101(3) och att effektivitetsvinster bara skulle beaktas på den marknad där handlarna befann sig. Czaprackas avslutade med att konstatera att den stora skillnaden mellan de båda fallen var att i Visa II beaktades effekter för båda utgivande banker och anslutningsbanker, medan beslutet i Mastercard främst beaktade de negativa effekterna för handlarna.

Som avslutning på detta års konferens höll Nicolas Petit (professor vid Law School of the University of Liège), en tankeväckande presentation som ställde frågan om teorin om tvåsidiga marknader är en ”ekonomisk bubbla”. Petit uppmanade till försiktighet beträffande användningen av vissa ord, och underströk att det är viktigt att vi definierar vad vi menar med tvåsidiga marknader. Petit vände sig till publiken för att genom handuppräckning få hjälp med att definiera marknader som ligger i gränslandet mellan enkel- och tvåsidiga marknader.  Petit framhöll de kriterier för bestämmande av tvåsidiga marknader som Rochet och Tirole (2006) bidrog med. Han betonade också att Rochet och Tirole (2003) utvecklade teorin om tvåsidiga marknader med en deskriptiv ansats – en beskrivning av ett observerat fenomen – snarare än normativ. Vid anförandets slut fällde en åhörare omdömet att anförandet var ”för provokativt”.

Relaterad information

Senast uppdaterad: