Pros and Cons

Varje år genomför Konkurrensverket ett internationellt forskningsseminarium under temat ”The Pros and Cons”. Vid seminariet presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Seminariet har anordnats i Konkurrensverkets regi sedan 2002 och hålls vanligtvis i början av november. Vid seminariet diskuterar framstående forskare och experter för- och nackdelar med intressanta frågeställningar inom konkurrensrätten. Seminariet vänder sig till forskare, medarbetare från olika konkurrensmyndigheter, konsulter och advokater.

 

Tidigare Pros and Cons

 • More Pros and Cons of Vertical Restraints 2019
  Årets tema, som även var 2008 års tema, handlade om vertikala begränsningar. Ett ämne som forskare och experter belyste ifrån olika infallsvinklar.

 • The Pros and Cons of Rebates 2018
  Rabatter var temat för 2018 års upplaga av Konkurrensverkets heldagsseminarum "Pros and Cons".
   
 • The Pros and Cons of Market Definition 2017
  Vid seminariet presenterade framstående forskare och experter sin syn på temat "The Pros and Cons of Market Definition 2017".

 • The Pros and Cons of Sharing Economy 2016
  Delningsekonomin var temat för 2016 års upplaga av Konkurrensverkets återkommande heldagsseminarium "Pros and Cons".
   
 • The Pros and Cons of Leniency and Criminalization 2015
  På 2015 års upplaga av Konkurrensverkets internationella forskarkonferens Pros and Cons diskuterades kriminalisering och eftergiftsprogram. 

 • The Pros and Cons of Antitrust in Two-Sided Markets 2014
  Såväl forskare som praktiserande advokater och företrädare för konkurrensmyndigheter i Europa belyste ifrån olika infallsvinklar temat "The Pros and Cons of Antitrust in Two-Sided Markets".

 • The Pros and Cons of Counterfactuals 2013
  Vid seminariet presenterade framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning "The Pros & Cons of Counterfactuals".

 • More Pros and Cons of Merger Control 2012
  De senaste tio årens forskning om förvärv och hur man kan utvärdera konkurrensmyndigheters bedömning av dem är teman i ”More Pros and Cons of Merger Control”.

 • The Pros and Cons of Consumer Protection 2011
  Hur konsumenterna kan skyddas på olika marknader är temat i boken "The Pros & Cons of Consumer Protection", där frågor som rör gränslandet mellan konsumentpolitik och konkurrenspolitik belyses.

 • The Cost of Different Goals of Public Procurement 2011
  Under 2011 ordnade vi även en konferens om offentlig upphandling på temat "The Cost of Different Goals of Public Procurement".

 • The Pros and Cons of Standard Setting 2010
  Olika standarder kan vara ett hinder för fungerande konkurrens. Men samtidigt kan standarder vara ett effektivt verktyg för att garantera särarter och innovationer och därmed stärka konkurrensen. Standarder diskuteras i boken "The Pros and Cons of Standard Setting".

 • The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector 2009
  Närvaron av offentliga aktörer på konkurrensmarknaden kan ofta leda till konkurrenssnedvridningar, men hur ska de analysras? Den frågan diskuteras i boken “The Pros and Cons of Competition in/by the Public Sector”.

 • The Pros and Cons of Vertical Restraints 2008
  Är det bra eller dåligt för konsumenterna när en tillverkare sätter priserna ända ut i sista handelsledet? Den frågan är inte ens forskarna överens om. Konkurrensverket bidrog till debatten i denna kontroversiella fråga genom att arrangera ett seminarium "The Pros and Cons of Vertical Restraints".

 • The Pros and Cons of High Prices 2007
  Är höga priser alltid ett tecken på att konkurrensen inte fungerar? Och varför angriper konkurrensmyndigheter så sällan extremt höga priser? Dessa frågor står i centrum i boken "The Pros and Cons of High Prices".

 • The Pros and Cons of Information Sharing 2006
  Bidragen i "The Pros and Cons of Information Sharing" tacklar denna problematik och hur konkurrensmyndigheter kan agera på bästa sätt mot bakgrund av aktuell forskning. Informationsutbyte mellan konkurrerande företag kan vara positivt för konsumenten, men vissa typer av informationsutbyte är uppenbart dåliga för konsumenten. Hit hör till exempel prisöverenskommelser, marknadsdelning och dylikt.

 • The Pros and Cons of Price Discrimination 2005
  I 2The Pros and Cons of Price Discrimination" diskuterar författarna för- och nackdelarna med prisdiskriminering. Konkurrensmyndigheternas svåra uppgift är att skilja de bra fallen från de dåliga.

 • The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets 2004
  Temat i "The Pros and Cons of Antitrust in Deregulated Markets2 är relationen mellan konkurrenslagstiftning och särreglering. När behövs sektorspecifik reglering för att styra företagens agerande och när är den generella konkurrenslagstiftningen tillräcklig?

 • The Pros and Cons of Low Prices 2003
  Bidragen i "The Pros and Cons of Low Prices" visar att det är mycket viktigt att vara noggrann i analysen av underprissättningsärenden. Behovet av både teoretisk och tillämpad ekonomisk analys är stort.

 • The Pros and Cons of Merger Control 2002
  I "The Pros and Cons of Merger Control" utvärderar några av författarna hur träffsäker Europeiska kommissionen varit de senaste tio åren med att förbjuda konkurrensbegränsningar och tillåta konkurrensfrämjande förvärv.

Relaterad information