Konferenser och seminarier

Konkurrensverket anordnar konferenser, seminarier, workshops och analysmöten riktade till både utomstående och sin egen personal. Dessa aktiviteter syftar till att fördjupa kunskapen inom ett speciellt ämnesområde eller om ett specifikt problem.

Konkurrensverkets forskningsanslag ska i huvudsak anslås till forskningsprojekt och uppdragsforskning med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor. Medel ska även användas till konferenser, seminarier och informationsinsatser på konkurrens- och upphandlingsområdet.

Pros & Cons är en årligen återkommande och uppskattad konferens och i samband med detta hålls även en årligen återkommande workshop vid namn Swedish Workshop on Competition and Procurement Research (SWCR). Konkurrensverket har dessutom en seminarieverksamhet där forskare bjuds in regelbundet för att presentera sin forskning på myndigheten.

Senast uppdaterad: