Inrättande av ett valfrihetssystem

Annonsering

Ett valfrihetssystem inrättas genom ett politiskt beslut med efterföljande annonsering av den upphandlande myndigheten. Den upphandlande myndighet som beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska löpande annonsera på den nationella webbplatsen www.valfrihetswebben.se som administreras av Upphandlingsmyndigheten.

Tillsammans med annonsen ska förfrågningsunderlaget finnas tillgängligt på webbplatsen så länge hela valfrihetssystemet existerar. Ansökningar om att få delta i valfrihetssystemet ska kunna komma in löpande. En sista dag för att lämna in en ansökan finns inte. Det är lämpligt att annonsen även publiceras på annat sätt, till exempel på den upphandlande myndighetens webbplats.

Offentlighet och sekretess

Uppgifter från leverantörerna i ett valfrihetssystem, exempelvis ansökningshandlingar, är som huvudregel offentliga, men kan sekretessbeläggas med hänvisning till Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400).